Vigilància administrativa i competència sancionadora

 
La Llei general de comunicació audiovisual estableix que les autoritats audiovisuals han de vetllar pel compliment dels codis i, entre aquests, del Codi d'autoregulació de continguts televisius i infantesa.
 
Per al seguiment dels acords de corregulació s'estableix una Comissió Mixta, presidida per un representant de la Direcció General d'Ordenació del Joc, davant de la qual el sistema d'autoregulació ha de retre comptes periòdicament de la seva activitat.
 
La competència per instruir els procediments i sancionar els prestadors de serveis de comunicació audiovisual correspon al Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, i en aquests casos s'aplica el règim sancionador previst en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, excepte en el cas de les infraccions relatives a l'incompliment de requeriments d'informació o de cessament de prestació de serveis dictats per la Direcció General d'Ordenació del Joc, cas en què és competent per sancionar la Direcció General d'Ordenació del Joc del Ministeri d'Hisenda.