Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc (RGIAJ)

En el marc de les seves respectives competències, tant l’Estat com les comunitats autònomes han procedit a la regulació dels registres de prohibits.

La inscripció en un registre de prohibits impedeix l’accés de l’inscrit a aquells jocs respecte dels quals l’Administració pública competent hagi determinat la necessitat de dur a terme la identificació prèvia del jugador a fi de fer efectiu el dret dels ciutadans que els sigui prohibida la participació en les activitats de joc.

En el cas que la inscripció es faci al Registre d’Interdiccions de la DGOJ, a més de fer efectiva la prohibició d’accedir al joc en línia, aquesta informació es comunica a les comunitats autònomes perquè s’inclogui en els procediments habilitats per cadascuna per evitar l’accés a aquells jocs en què la respectiva normativa autonòmica determina la necessitat de comprovar la inexistència d’inscripció. D'igual forma, la sol·licitud de cancel·lació de les citades inscripcions, que solament podrà realitzar-se a través del Registre d'Interdiccions de la DGOJ, serà comunicada a les Comunitats Autònomes amb l'objecte de procedir a tenir-ho en compte a l'hora d'habilitar a l'interessat l'accés al joc allà on la respectiva normativa autonòmica determina la necessitat de comprovar la inexistència d'inscripció.

D'altra banda, la sol·licituds d'inscripció o cancel·lació en el corresponent registre de prohibits autonòmic cursada directament en la Comunitat Autonòmica corresponent a través dels mitjans habilitats per a això, únicament tindrà efectes dins de l'àmbit territorial de competències de la CCAA de la qual depengui.

Així mateix, cada Administració pública ha determinat una configuració específica per al seu registre de prohibits, establint els paràmetres que s’han considerat més convenients per aconseguir una protecció més efectiva dels jugadors.

A fi de dotar la ciutadania i les administracions públiques en general d’informació completa i detallada sobre les principals dades dels registres de prohibits (estatal i autonòmics) de manera que es pugui tenir una visió exacta de què són, les seves característiques, la seva comesa i els drets i les obligacions derivats de la inscripció del registre estatal o de la comunitat o ciutat autònoma, podeu consultar el cercador que recull la informació relativa a tots els atributs que determinen la configuració de cadascun dels registres de prohibits, tant d’estatal com d’autonòmics, aquests darrers segons les dades facilitades a la DGOJ per cada CA.

Autoprohibición en las CCAA

 

Com m'hi puc inscriure?

Si voleu sol·licitar que se us impedeixi jugar en aquells jocs en què la legislació requereix la identificació prèvia del participant (joc en línia i jocs presencials en què cada comunitat autònoma determini que cal la identificació prèvia del participant per comprovar que no hi està inscrit en el corresponent registre de prohibits), podeu sol·licitar l’alta al fitxer d’interdiccions d’accés al joc d’aquesta Direcció General d’aquestes maneres:

  • Presencial: mitjançant la presentació del formulari RGIAJ en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 Ley 39/2015 (registres electrònics de les AAPP, oficines de correus, representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, oficines d'assistència en matèria de registres o en qualsevol un altre que prevegi la normativa especial), sent imprescindible que en la sol·licitud de presentació aparegui la data de recepció en l'organisme públic corresponent, o en els serveis d'admissió, recepció o identificació dels usuaris dels establiments de joc i en les comissaries de la Policia Nacional.
  •  Per Internet: a la Seu electrònica  de la Direcció General d'Ordenació del Joc (cal certificat electrònic).
  • També pots enviar la sol·licitud una vegada l'hagis emplenat utilitzant l'app mòbil “DNIe autoprohibidos”. De moment, aquesta app únicament està disponible per a dispositius Android i per utilitzar-la, a més de posseir un DNIe 3.0, tu dispositiu mòbil haurà de disposar de connexió NFC. 

 

Quina és la vigència de la inscripció?

La inscripció és per temps indefinit, si bé en podeu sol·licitar la cancel·lació transcorreguts sis mesos des que s'hagi practicat la inscripció.

De les inscripcions al RGIAJ es donarà trasllat a les CA per a la inscripció als seus respectius registres de prohibits d'acord amb el que preveu la seva normativa.

 

Sol·licitud de certificació d’estat en el Registre d’Interdiccions d’Accés al Joc

Recordeu que podeu sol·licitar un certificat de l’estat al RGIAJ a través de la Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc. En cas que tingueu un certificat digital, el certificat se us proporcionarà de manera instantània. Altrament, haureu d'imprimir la sol·licitud i presentar-lo a qualsevol oficina d'inscripcions