3. Expedients sancionadors

Índex activitat DGOJ

Expedients sancionadors

La LRJ preveu en el títol VI (arts. 36 a 47) el règim sancionador respecte a les infraccions administratives comeses en matèria de joc objecte d’aquesta llei, i correspon l’exercici de la potestat sancionadora a la DGOJ per a aquelles infraccions qualificades com a greus i lleus i, per al supòsit d’infraccions qualificades com a molt greus, al titular del Ministeri d’Hisenda, si bé l’Ordre HAP/1335/2012, de 14 de juny, de delegació de competències, determina a l’article 1 que es delega en el titular de la Secretaria d’Estat d’Hisenda la resolució dels expedients i assumptes propis de la competència dels centres directius dependents o adscrits als mateixos i la decisió o autorització del qual estigui atribuïda al Ministeri d’Hisenda per l’ordenació jurídica.

Un cop s’ha decidit l’inici d’un expedient administratiu sancionador per infraccions previstes en la Llei de regulació del joc, la tramitació correspon a la Subdirecció General de Regulació del Joc, en virtut del que disposa el Reial decret 769/2017.

Expedients iniciats durant l’exercici
 

Expedients iniciats pel secretari d’Estat d’Hisenda

Infracció tipificada de molt greu a la Llei 13/2011 de regulació del joc

  2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Infracció de l’art. 39.a) L’organització, celebració o explotació de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei que no tenen el títol habilitant corresponent 15 20 20 13 14 82

Infracció de l’art. 39.j) L’incompliment de l’obligació de redireccionament referida a l’article 10.4 e) d’aquesta llei

        1 1

Infracció de l’art. 39.g) La realització d’activitats de joc que infringeixen la reserva establerta a l’article 4 d’aquesta llei

1 1 1   1 4

Infracció de l’art. 39 g) i de l’art. 40.l) La fabricació, comercialització, manteniment o distribució de material de joc propietat dels operadors que desenvolupin activitats de joc objecte de reserva a l’article 4 d’aquesta llei sense l’autorització deguda

        2 2
Total 16 21 21 13 18 89

 

Expedients iniciats pel director general d’Ordenació del Joc

Infracció tipificada de greu i de lleu a la Llei 13/2011 de regulació del joc

  2013 2014 2015 2016 2017 Total
Infracció de l’art. 40.a) L’incompliment dels requisits i condicions fixats en el títol habilitant i, en particular, dels deures de control per garantir la seguretat dels jocs.  15   2 1 1 19

Infracció de l’art. 40.b) Permetre l’accés a l’activitat de joc a les persones que el tenen prohibit, de conformitat amb l’article 6 d’aquesta llei, sempre que l’entitat explotadora dels jocs conegui o hagi de conèixer la concurrència d’aquestes prohibicions.

  12       12

Infracció de l’art. 40.d) Efectuar la promoció, patrocini i publicitat dels jocs objecte d’aquesta llei, o actuacions d’intermediació, quan els qui ho facin estiguin mancats de títol habilitant o es difonguin amb infracció de les condicions i límits fixats en el mateix o infringint les normes vigents en aquesta matèria, qualsevol que sigui el mitjà que s’utilitzi per fer-ho.

  2 4 3 1 10

Infracció de l’art. 40.j) L’incompliment dels requisits tècnics dels reglaments o del plec de bases relatius al programari i als sistemes de comunicació. 

2         2
Infracció de l’art. 40.l) La fabricació, comercialització, manteniment o distribució de material de joc propietat dels operadors que desenvolupin activitats de joc objecte de reserva a l’article 4 d’aquesta llei sense l’autorització deguda.   7 1     8
Infracció de l’art. 40.m) L’impagament dels premis que corresponguessin als participants als jocs.     1     1
Infracció de l’art. 41.a) Participació en activitats de joc que contravinguin les prohibicions establertes a l’article 6.2. lletres c), d), e), f), g) i h) d’aquesta llei.       2   2
Total 17 21 8 6 2 54

 

Procediments sancionadors
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Resolucions sancionadores 4 400.000 € 11 28.600.000 € 7 850.000 € 5 1.747.000 € 8 8.200.000 €
Resolució sancionadora
de multa i inhabilitació 
2 3.000.000 € 8 6.400.000 € 8 16.000.000 € 14 14.500.000 € 12 1.722.000 €
Resolucions sancionadores amb
tancament voluntari de pàgines web de joc il·legal
7 700.000 € 5 500.000 € 2 200.000 €  7 700.000 €    
Resolucions sancionadores amb
tancament parcial de pàgines web de joc il·legal
    1 800.000 € 1 800.000 €        
Resolucions sancionadores amb
multa (sanció molt greu)
    1 500.000 €     5 1.604.834 €    
Resolucions sancionadores per
infraccions greus
    14 373.475 € 13 1.110.269 €        
Resolucions amb sanció
d’apercebiment
    4              
Resolucions que declaren la no-existència
d’infracció amb arxivament d’expedient
10   4       4      

 

Pel que fa als requeriments als operadors de telecomunicacions més significatius perquè adoptin les mesures oportunes amb vista a interrompre el servei de resolució de noms de domini per a les consultes originades al territori espanyol relacionades amb les entitats sancionades que continuen desenvolupant una activitat il·legal de joc a Espanya, amb el seguiment corresponent del compliment de la interrupció del servei sol·licitada, i de conformitat amb el que preveu l’article 47.3 de la LRJ:

Requeriments als operadors de telecomunicacions
 
Any Nombre
2014 5
2015 13
2016 18
2017 22

 

Índex activitat DGOJ