Joc il·legal

 

Què és el joc il·legal? Torna al començament de la pàgina

El joc il·legal és el que es desenvolupa incomplint la llei.

A Espanya, per oferir joc en línia d'àmbit estatal cal i disposar de títol habilitant.

La Llei 13/2011 requereix disposar d'un títol habilitant per oferir determinats jocs a Espanya:

 • Les loteries d'àmbit estatal estan reservades per la llei a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat i a l'ONCE.
 • El joc en línia amb àmbit estatal que es faci primordialment a través de mitjans electrònics, informàtics, telemàtics i interactius, inclòs Internet, SMS, televisió i altres, vol obtenir un títol habilitant.
  • Els mitjans electrònics, informàtics, telemàtics i interactius inclouen Internet, telefonia, SMS, televisió i altres.
  • Únicament es poden oferir els jocs regulats per als quals l'operador disposi d'un títol habilitant.
  • Per oferir jocs de caràcter ocasional es requereix de l'obtenció d'autorització prèvia.

Cal tenir en compte que els títols habilitants obtinguts a altres estats no són vàlids a Espanya, i és necessari que el títol habilitant per oferir joc s'hagi obtingut a Espanya

El joc tradicional presencial (sales de bingo, salons de joc, casinos) es regula segons el que estableix cada comunitat autònoma, i queda fora de les competències de la Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ).

Als efectes de la Llei 13/2011 de regulació del joc, defineix detalladament "joc" l'article 3.a), tot i que, a grans trets, s'han de complir els requisits següents perquè una activitat es consideri "joc":

 • Que s'arrisquin diners. És a dir, el joc gratuït o merament per diversió no requereix un títol habilitant.
 • Que es basi en resultats futurs o atzar, independentment del grau de destresa que requereixi.
 • Que hi hagi premis, en diners o en espècie.

 

Quins riscos es corren en participar en el joc il·legal? Torna al començament de la pàgina

Quan un ciutadà accedeix a un lloc de joc il·legal pot estar comprometent els seus fons, les seves dades personals, ser objecte de frau o engany, ser sotmès a pràctiques deshonestes, i fins i tot pot estar col·laborant amb organitzacions criminals.
Joc segur

 

Com saber si us trobeu en un lloc legal o il·legal? Torna al començament de la pàgina

El més important és que conegueu qui és l'operador que hi ha darrere d'una oferta de joc i que després verifiqueu si l'operador disposa d'un títol habilitant.

En general, podeu seguir una sèrie de bones pràctiques abans de participar en activitats de joc. Són les següents:

 • Identifiqueu l'operador responsable de l'oferta de joc.
 • En el cas de productes de loteria, únicament poden operar S.M.E. (Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat) i ONCE (Organització Nacional de Cecs d'Espanya).
 • Verifiqueu que l'oferta de joc disposa d'un títol habilitant. La Direcció General d'Ordenació del Joc publica una llista actualitzada dels operadors que disposen de llicència.
 • Si jugueu a través d'Internet, verifiqueu que s'utilitza un domini «.es», ja que és el que s'exigeix als operadors que disposen de llicència.
 • Busqueu el logo de joc segur.

 

Quins riscos es corren en oferir joc il·legal? Torna al començament de la pàgina

Qualsevol organització que ofereixi joc a Espanya sense disposar del títol habilitant corresponent està cometent una infracció molt greu, que pot comportar:

 • Una sanció de fins a 50 milions d'euros.
 • La inhabilitació per a la realització d'activitats de joc per un període màxim de fins a quatre anys.
 • La clausura dels mitjans pels quals es prestin serveis de la societat de la informació.

En la persecució del joc il·legal també es podran disposar mesures cautelars com el bloqueig de l'accés al lloc il·legal o el bloqueig dels mitjans de pagament.

 

Quins riscos es corren en donar publicitat al joc il·legal? Torna al començament de la pàgina

Queda prohibida la publicitat, el patrocini o la promoció del joc il·legal sota qualsevol forma. La seva realització pot ser objecte d'una infracció greu, amb sanció de fins a 1 milió d'euros. [Enllaç a l'apartat de publicitat]

 

Persecució del joc il·legal per part de la DGOJ Torna al començament de la pàgina

Una de les competències que té assignada la Direcció General d'Ordenació del Joc és la persecució del joc il·legal que s'ofereixi a Espanya.

Des de la Direcció General d'Ordenació del Joc es duen a terme tasques de monitoratge i supervisió de l'oferta de joc a Espanya a fi de prevenir l'existència de joc il·legal. Una vegada constatada l'oferta de joc il·legal s'utilitzaran les vies habilitades per la Llei per sancionar i interrompre la comercialització de joc il·legal.
 

Col·laboració contra el joc il·legal Torna al començament de la pàgina

És responsabilitat de la Direcció General d'ordenació del Joc la persecució del joc no autoritzat, en l'àmbit de les seves competències. En aquesta tasca disposa de la col·laboració de:

 • Els ciutadans poden denunciar les activitats de joc il·legal.
 • La publicitat del joc il·legal està prohibida.
 • Els prestadors de serveis de la societat de la informació col·laboraran a través de la interrupció de l'accés o la retirada dels continguts de joc il·legal.
 • Els mitjans de pagament col·laboraran a través de la interrupció del servei a les activitats de joc il·legal.
 • La Direcció General d'Ordenació del Joc col·laborarà amb els cossos i forces de seguretat i amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.
 • Col·laboració i treball conjunt amb altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeu.

 

Com denunciar un lloc web il·legal? Torna al començament de la pàgina

La Direcció General d'Ordenació del Joc ha habilitat el procediment següent per denunciar un lloc de joc il·legal o col·laborar amb la seva detecció. Para más detalles accede a la sección de Denuncias y Reclamaciones.