Consell de Polítiques del Joc

La Llei 13/2011 de regulació del joc, als articles 34 i 35, estableix el Consell de Polítiques del Joc (CPJ) com a l'òrgan de participació i coordinació de les comunitats autònomes i l'Estat en matèria de joc. En particular, les comunitats autònomes i l’Estat, mitjançant el Consell de Polítiques del Joc, promouran les actuacions pertinents, incloent-hi la possibilitat de formular propostes normatives d’acord amb les competències respectives, per afavorir la convergència del règim jurídic i fiscal, així com la regulació en matèria de publicitat, patrocini i promoció aplicable a qualsevol modalitat de joc, tipus de joc i operador, a tot el territori nacional.

El Consell de Polítiques de Joc està format pels consellers autonòmics que exerceixin les responsabilitats en matèria de joc a totes les comunitats i ciutats autònomes i per un nombre paritari de representants de l’Administració General de l'Estat. La presidència del Consell correspon al titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el qual pot delegar, com els altres membres del Consell, les seves funcions,  assistència  i vot.

La Llei 13/2011 estableix igualment que les comunitats autònomes i l'Estat, mitjançant el Consell de Polítiques del Joc, promouran les actuacions pertinents per afavorir la convergència del règim jurídic i fiscal, així com la regulació en matèria de publicitat, patrocini i promoció aplicable a qualsevol modalitat de joc, tipus de joc i operador, a tot el territori nacional. El Consell de Polítiques del Joc és, per tant, un òrgan no decisori, de composició paritària i de proposta i estudi de la normativa bàsica dels jocs i de qualsevol aspecte de les activitats de joc, que atesa la seva naturalesa calgui d’una actuació coordinada de l’Estat i les comunitats autònomes.

El Consell de Polítiques del Joc entén de les matèries següents:
 • Normativa bàsica dels diferents jocs
 • Desenvolupament de la regulació bàsica dels jocs i de les bases generals dels jocs esporàdics.
 • Criteris d'atorgament de llicències.
 • Definició dels requisits dels sistemes tècnics de joc i la seva homologació
 • Principis per al reconeixement de les certificacions i homologacions de llicències pels òrgans de les comunitats autònomes competents en matèria de joc.
 • Coordinació de la normativa sobre mesures de protecció als menors i persones dependents i vulnerables.
 • Estudi de les mesures a proposar a l’Estat i a les comunitats autònomes que permetin avançar en l’equiparació del règim jurídic aplicable, inclòs l’àmbit tributari, al joc realitzat a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius i al joc presencial, així com a les activitats de publicitat i de patrocini de les activitats esmentades, per promoure les consultes  a les associacions representatives del sector.
 • Qualsevol aspecte de les activitats de joc que, atesa la seva naturalesa, necessiti una actuació coordinada de l'Estat i de les comunitats autònomes. 
Per tal d’impulsar la participació i coordinació de les comunitats i ciutats autònomes i l’Estat en matèria de joc, el Consell s’organitza en tres grups de treball:
 • Grup de treball regulador
 • Grup de treball relatiu a registres, estudis i informes
 • Grup de treball relatiu a qüestions de caràcter tècnic
 

Documentació

CPJ 2018 - Sesió Plenària 30 de gener

CPJ 2017 - Sesió Plenària 12 de septembre

Cooperació administrativa en relació amb la interconnexió dels registres de prohibits:

Unitat de mercat