Unitat de mercat

Dins de les competències que el CPJ té atribuïdes, al llarg de l'any 2014 s'ha iniciat una tasca de revisió de la normativa autonòmica amb la finalitat d'aproximar les regulacions autonòmiques en el marc dels principis reconeguts en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Dins d’aquests treballs s’han analitzat els requisits exigits per les comunitats autònomes a l’hora d’accedir a l’activitat de joc per part dels operadors als diferents subsectors, així com els requisits exigits a les màquines B i les màquines operades per servidor.

La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat  (d'ara endavant, LGUM) pretén establir els principis per garantir la unitat del mercat creant un entorn més favorable a la inversió i la competència per mitjà del reconeixement de la validesa nacional a les decisions preses per les autoritats competents d'origen partint dels principis de confiança mútua i eficàcia a tot el territori nacional de les actuacions administratives. L'objectiu de la norma és eliminar els possibles obstacles que puguin existir en cadascun dels sectors d'activitat econòmica dins del territori nacional i, per tant, facilitar la llibertat de circulació dels  factors de producció i permetre als operadors que s'afavoreixin de la reducció de costos derivats de les economies d'escala, de manera que s'incentivi la inversió i s'augmenti la productivitat, la competitivitat, el creixement econòmic i l'ocupació.

Segons estableix la LGUM esmentada (article 12), "a través de les conferències sectorials, les diferents autoritats competents analitzaran i proposaran les modificacions normatives necessàries per complir els principis recollits en aquesta Llei i establir marcs reguladors adaptats als seus principis i disposicions".

En aquest context, la Conferència Sectorial del Joc, en compliment del que disposa la disposició addicional vuitena de la LGUM, ha analitzat determinades condicions i requisits requerits per a l'accés i l'exercici de l'activitat en el sector del joc amb la finalitat d'impulsar els canvis normatius i les reformes oportunes.