Joc

Joc és l'activitat en què, a fi d'obtenir un premi, s'arrisquen diners o altres objectes econòmicament avaluables sobre resultats futurs i incerts dependents, d'alguna manera, de l'atzar i amb independència que hi predomini el grau de destresa dels jugadors.
 
La Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, regula bàsicament l'activitat de joc d'àmbit estatal realitzada a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius en què els mitjans presencials tenen un caràcter accessori, i correspon a la Direcció General d'Ordenació del Joc la seva autorització, supervisió i control per tal de garantir el funcionament adequat del sector i la protecció dels participants i grups vulnerables.