Rifes, joc ocasional i combinacions aleatòries

Tabs_rifa_juego

Rifes ocasionals

Rifa: Modalitat de joc que consisteix en l'adjudicació d'un o diversos premis mitjançant la celebració d'un sorteig o selecció per atzar entre els adquirents de suports de participació de caràcter material, informàtic, telemàtic o interactiu, en una data determinada, i sempre que per participar-hi calgui fer una aportació econòmica.

Les rifes poden tenir caràcter permanent o ocasional. La modalitat de joc de rifa permanent no està regulada i, per tant, no és possible organitzar ni comercialitzar aquestes rifes, atès que tenen la consideració legal de prohibides, d'acord amb el que disposa l'article 5.3 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

En l'actualitat, només és possible fer rifes que tinguin caràcter ocasional o esporàdic, i s'entén com a tal el joc que no se celebra periòdicament o permanentment o, si hi ha periodicitat, aquesta és, com a mínim, anual. Així mateix, els jocs ocasionals o esporàdics no poden formar part de l'activitat ordinària de les entitats que els organitzen.

L'objecte de la rifa pot ser un bé moble, immoble, semovent o drets lligats a aquests, però mai no pot consistir en premis dineraris.

Les sol·licituds d'autorització per a la celebració de rifes ocasionals i la seva documentació a adjuntar és la següent:

A la sol·licitud de rifa han de constar les dades següents:

 1. Identificació de la persona interessada i, si escau, del seu representant.
 2. Adreça a efectes de notificacions a Espanya.
 3. Lloc, data i signatura del sol·licitant.
 4. Si escau, sol·licitud d'autorització per fer activitats de publicitat, promoció o patrocini.

Juntament amb la sol·licitud han d'aportar la documentació següent:

 1. Document nacional d'identitat o passaport del sol·licitant, si es tracta d'una persona física. En el cas de persones jurídiques, escriptura de constitució o modificació, inscrites al Registre Mercantil o, en el cas de les persones estrangeres, al registre equivalent del país on tinguin la seu, juntament amb l'acreditació de la persona i la capacitat de qui actuï en representació seva a Espanya.
 2. Acreditació d'estar al corrent de les obligacions fiscals i de Seguretat Social.
 3. Declaració responsable que no estan sotmeses a cap dels supòsits establerts a l'article 13.2 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, de persones que no poden ser titulars de llicències o autoritzacions d'activitats de joc.
 4. Justificació d'haver efectuat el pagament de la taxa establerta a l'article 49.2.d) de la Llei 13/2011. En el moment actual, aquesta taxa ascendeix a 100 euros. Formulari taxa
 5. Documentació justificativa de la propietat i la disponibilitat del premi o premis oferts i que pot consistir, segons el cas, en factures, contractes, escriptures o certificacions notarials. La DGOJ, en funció del valor o la naturalesa del premi o premis oferts, pot requerir als interessats que aportin tota la documentació i informació addicional que es consideri necessària per a la justificació adequada.
 6. Bases de la rifa, que en cas de concedir-se'n l'autorització, han d'estar publicades i a disposició dels possibles participants durant tot el període de celebració de la rifa, fins que s'acabi el termini de caducitat dels premis. En aquestes bases han de figurar, almenys, les dades següents:
 • Identificació de la persona física o jurídica que promou la rifa.
 • Prohibició de participar als menors d'edat i als impossibilitats legalment.
 • Descripció del premi o premis oferts i valoració d'aquests. Si escau, indicació expressa que el premi s'atorgarà lliure de despeses i impostos o, en cas contrari, relació de despeses o impostos que ha d'assumir el participant guanyador de la rifa. El valor dels premis oferts ha de ser superior, almenys, al 20% de l'import d'emissió de suports de participació.
 • En cas que el premi ofert en la rifa sigui un bé immoble, en la descripció del premi o premis oferts han de constar, com a mínim, els aspectes següents:
 • Característiques generals.
 • Adreça.
 • Superfície.
 • Valor de l'immoble.
 • Si escau, descripció de les càrregues i els gravàmens de l'immoble i especificació de si s'aixecaran abans del lliurament del premi o de si el guanyador, en adquirir la propietat, se n'haurà de fer càrrec.
 • Indicació de la persona obligada al pagament de les despeses (notaria, escriptures, honoraris registradors, etc.) i impostos derivats del lliurament del premi, amb especificació que el premi està subjecte a tributació i ingrés a compte d'acord amb el que disposa la normativa vigent de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Dates de començament i acabament de la venda dels suports de participació. El període de temps entre la data de començament i la de celebració del sorteig no pot ser superior a l'any en cap cas.
 • Data i lloc del sorteig. Els sortejos s'han de fer sia davant de notari sia en combinació amb algun dels sortejos que organitzin la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, SA o l'Organització Nacional de Cecs Espanyols. En aquest segon cas, els sol·licitants han d'adjuntar, a la sol·licitud, el document on consti l'acceptació de l'entitat organitzadora del sorteig.
 • Forma i lloc de publicació dels resultats del sorteig.
 • Territori que assolirà la venda.
 • Nombre de suports de la participació que s'emetrà.
 • Preu de la participació.
 • Descripció detallada, si escau, del procediment telemàtic a través del qual es farà la venda de suports de participació i de la forma de garantir al comprador dels suports la seva participació.
 • Termini de caducitat del premi o premis obtinguts, que no pot ser inferior a un any.
 • Forma en què s'han d'adjudicar els premis.
 • Declaració que la persona física o jurídica organitzadora de la rifa es constitueix com a única garant de la disponibilitat del premi o premis i com a única obligada al lliurament del bé al guanyador de la rifa.
 1. Model de suport de participació en la rifa, en què han de constar, com a mínim, els extrems següents:
 • Data d'autorització de la rifa.
 • Nombre total de suports i número del suport individual.
 • Preu de la participació.
 • Termini de caducitat del premi obtingut.
 • Identificació i signatura del realitzador de la rifa o del seu representant.
 • Valor del premi.
 • Especificació, si procedeix, que el premi està subjecte a ingrés a compte per impost de la renda de les persones físiques.
 • Data i lloc del sorteig.
 • Forma i publicació dels resultats.
 • Lloc on es troben publicades les bases.

A partir del 2 d’octubre de 2016 i de l’entrada en vigor de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en virtut del qual les persones jurídiques estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

En compliment del precepte esmentat i concordants, a partir de la data indicada, qualsevol sol·licitud i documentació que acompanyeu, adreçada a la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ), s’haurà de presentar fent ús de la Seu electrònica de l’òrgan, i no s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds que eventualment es puguin presentar per qualsevol altre mitjà, suposat aquest últim en què es requerirà a l’interessat una esmena posterior mitjançant presentació electrònica.

El formulari electrònic per a la realització d’aquesta presentació electrònica es troba a la Seu electrònica d’aquesta Direcció General.

 
REQUISITS ECONÒMICS

Justificació d'haver fet el pagament de la taxa, que en el moment actual ascendeix a 100 euros. Formulari taxa.

En el cas de fer el pagament telemàtic de la taxa, el justificant d’aquest es podrà incorporar a la sol·licitud electrònica. En el cas de fer el pagament de manera presencial en una entitat bancària, n’haureu d’adjuntar una imatge escanejada a la sol·licitud electrònica, i presentar el justificant original a l’oficina d’inscripcions de la Direcció General d’Ordenació del Joc (c/ Atocha, 3, Madrid 28012) o a una oficina d’inscripcions habilitada de qualsevol Administració pública

Més informació sobre la taxa de joc

 

ALTRES REQUISITS

La Direcció General d'Ordenació del Joc pot establir requeriments especials, inclosa la constitució de garanties, en els casos en què el valor del premi o premis oferts o les condicions especials d'alguna de les rifes sol·licitades així ho aconselli.

 

RÈGIM FISCAL

Les persones, físiques o jurídiques, que facin rifes estaran subjectes al pagament de l'impost sobre activitats de joc, en les condicions i amb el tipus de gravamen que estableix l'article 48 de la Llei 13/2011. Aquest tipus és el 20% dels ingressos bruts que s'obtingui per la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que es pugui obtenir directament derivat de l'organització o celebració de la rifa. En el cas de les rifes declarades benèfiques o d'utilitat pública, el tipus serà del 7%.

La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de l'impost corresponen a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Igualment, les persones físiques o jurídiques que facin rifes estan obligades a practicar els ingressos en el Tresor, en concepte de pagament a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al perceptor que es derivin de la normativa vigent en cada moment per a aquest impost.

Autoritzacions per a joc ocasional

L'explotació i l'organització de jocs que tinguin caràcter ocasional o esporàdic requereix l'obtenció prèvia de l'autorització corresponent. L'atorgament d'aquestes autoritzacions correspon a la Direcció General d'Ordenació del Joc.

S'entén per joc ocasional o esporàdic aquell joc que no se celebra periòdicament o permanentment o, en cas que hi hagi periodicitat, aquesta és, com a mínim, anual. Els jocs ocasionals o esporàdics no formen part de l'activitat ordinària de les entitats que els organitzen.

AUTORITZACIONS: la celebració de qualsevol activitat de joc de les que figuren a la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, que tingui el caràcter d'ocasional haurà de disposar de la prèvia autorització emesa per la DGOJ.

PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ

Presentació de les sol·licituds d'autorització davant de la DGOJ, que resoldrà en el termini d'un mes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci.

REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS

Requisits administratius:

 • identificació de la modalitat o tipus de joc que es pretén explotar
 • regles del joc
 • mitjans de comercialització
 • àmbit territorial
 • import del premi o premis
 • import a satisfer pels participants
 • acreditar que no estan sotmesos a cap dels supòsits establerts a l'article 13.2 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, de persones que no poden ser titulars de llicències o autoritzacions d'activitats de joc
 • acreditar estar al corrent de les obligacions fiscals i de Seguretat Social.
 • si escau, sol·licitud d'autorització per realitzar activitats de publicitat, promoció o patrocini.

A partir del 2 d’octubre de 2016 i de l’entrada en vigor de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en virtut del qual les persones jurídiques estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

En compliment del precepte esmentat i concordants, a partir de la data indicada, qualsevol sol·licitud i documentació que acompanyeu, adreçada a la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ), s’haurà de presentar fent ús de la Seu electrònica de l’òrgan, i no s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds que eventualment es puguin presentar per qualsevol altre mitjà, suposat aquest últim en què es requerirà a l’interessat una esmena posterior mitjançant presentació electrònica.

El formulari electrònic per a la realització d’aquesta presentació electrònica es troba a la Seu electrònica d’aquesta Direcció General.

Requisits econòmics: Acreditar la solvència econòmica suficient per assumir el pagament del premi. Justificar el pagament de la taxa, que actualment ascendeix a 100 euros. Formulari taxa

En el cas de fer el pagament telemàtic de la taxa, el justificant d’aquest es podrà incorporar a la sol·licitud electrònica. En el cas de fer el pagament de manera presencial en una entitat bancària, n’haureu d’adjuntar una imatge escanejada a la sol·licitud electrònica, i presentar el justificant original a l’oficina d’inscripcions de la Direcció General d’Ordenació del Joc (c/ Atocha, 3, Madrid 28012) o a una oficina d’inscripcions habilitada de qualsevol Administració pública

Més informació sobre la taxa de joc

Requisits tècnics: Acreditar la solvència tècnica per al desenvolupament correcte del joc

RÈGIM FISCAL

Les persones, físiques o jurídiques, que obtinguin l'autorització per a la celebració d'activitats de joc de caràcter ocasional estaran subjectes al pagament de l'impost sobre activitats de joc, en les condicions i amb els tipus de gravamen que estableix l'article 48 de la Llei 13/2011.
La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de l'impost corresponen a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals

Els sortejos que, amb finalitat exclusivament publicitària o de promoció d'un producte o servei i tenint com a única contraprestació el consum del producte o servei, sense sobrepreu ni cap tarifació addicional, ofereixen premis en metàl·lic, espècie o serveis, i que exigeixen, si escau, la condició de client de l'entitat objecte de la publicitat o promoció.

Les combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei de regulació del joc, a excepció d'allò establert en relació amb l'impost sobre activitats de joc, per la qual cosa per a la seva realització no cal l'obtenció de llicència ni cap autorització, ni la comunicació prèvia a la Direcció General d'Ordenació del Joc. Per tant, la seva realització quedarà sotmesa a les normes generals del dret mercantil i civil que els puguin resultar d'aplicació.

RÈGIM FISCAL

No obstant això, les persones, físiques o jurídiques que facin combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals estaran subjectes al pagament de l'impost sobre activitats de joc, en les condicions i amb el tipus de gravamen que estableix l'article 48 de la Llei 13/2011. Aquest tipus és el 10 % de l'import total del valor de mercat dels premis oferts o avantatges concedits als participants.

La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de l'impost corresponen a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Igualment, les persones físiques o jurídiques que facin combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals estan obligades a practicar les retencions i/o ingressos en el Tresor, en concepte de pagament a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al perceptor que es derivin de la normativa vigent en cada moment per a aquest impost.