Declaració d'accessibilitat

La Direcció General d'Ordenació del Joc s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112 / 2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d'accessibilitat és vàlida per als llocs web https://www.ordenacionjuego.es (els subdominis d'aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d'accessibilitat) i https://www.juegoseguro.es.

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d'acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, per la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

  1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podria haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en els continguts HMTL com en els documents finals, publicats després del 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.
  2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
  3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: Podria haver-hi arxius ofimàtics en PDF o altres formats, publicats abans del 20 de setembre de 2018, que no complissin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 21 de març de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 21 de març de 2018.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Regulació, com a unitat responsable d'accessibilitat de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació previst a l'article 13 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

La versió actual d'aquest lloc web és del novembre del 2012. En aqueixa data es va revisar el nivell d'accessibilitat vigent en aquell moment (compliment de les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803: 2012, d'acord amb el que disposava el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprovava el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social).

A partir d'aqueixa data, diàriament es duen a terme revisions parcials del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi i efecte d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat, que actualment són els de A i AA de la norma WCAG 2.0, tenint en compte les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

A més, aquest lloc web és revisat per l'Observatori d'Administració Electrònica (OBSAE), essent la darrera revisió del febrer del 2018.

Per facilitar l'accessibilitat s’adopten, entre d’altres, les mesures següents:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervincle
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.