Avís legal

Els dominis d'Internet http://www.dgojuego.minhap.gob.es i http://www.ordenacionjuego.es són titularitat de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

 
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i expressa d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a alguns dels continguts o serveis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i dels serveis no és immediata, per la qual cosa hi pot haver desfasaments. Us suggerim que comproveu sempre la vigència i l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts que s'hi recullen.
 

 • Condicions generals d'ús del portal web
   
  La informació obtinguda a través d'aquest lloc web i de les respostes a les qüestions plantejades a les bústies compleix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes que estableix l'article 4 del Reial decret 208/1996, per la qual cosa no se'n podrà derivar cap efecte jurídic vinculant en cap cas.

   

  Els continguts dels articles i documents ubicats en aquest lloc web són de responsabilitat exclusiva dels seus autors corresponents, sense que necessàriament recullin el criteri de la Direcció General d’Ordenació del Joc i dels professionals que la integren.

   

  A fi de millorar les prestacions del lloc web, la Direcció General d'Ordenació del Joc es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del lloc web, de manera unilateral.
   

  • Enllaços i hiperenllaços
    
   Aquestes modificacions poden afectar els hiperenllaços continguts al lloc web, que poden dirigir a pàgines web de tercers. La Direcció General d'Ordenació del Joc no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions o els serveis que puguin aparèixer en els llocs esmentats, atès que les pàgines dels quals no li pertanyen, ni en fa una revisió dels continguts, que tenen caràcter exclusivament informatiu i que no necessàriament impliquen relació amb les persones o entitats titulars d'aquests continguts o dels llocs on es trobin.
    
   Respecte a l'enllaç del domini, l'establiment de l'hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre la Direcció General d'Ordenació del Joc i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part d'aquest dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.
    
   La Direcció General d'Ordenació del Joc no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari o la usuària assumeixen sota la seva exclusiva responsabilitat de les conseqüències, els danys o les accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
    
   La pàgina web en què s'estableixi l'hiperenllaç no pot contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan ni cap altre signe distintiu pertanyent a la Direcció General d'Ordenació del Joc, excepte els signes que formin part del mateix hiperenllaç.
    
   La pàgina web en què s'estableixi l'hiperenllaç no pot contenir informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats, així com tampoc no pot incloure continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
    
  • Versió multillenguatge
    
   El portal web de la Direcció General d'Ordenació del Joc està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Constitució espanyola del 1978 i els seus estatuts d'autonomia. Les llengües són el català, l'eusquera i el gallec. També està traduït a una llengua estrangera (anglès).
    
   El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S'exclouen de la traducció els apartats de "Novedades" i "Lo más visitado" de la pàgina inicial del portal, atesa la immediatesa dels canvis que s'hi plantegen, així com les normes jurídiques.
    
   S'adverteix que, amb caràcter general, hi pot haver un desfasament entre la versió en castellà i la de les altres llengües, derivat del procés de traducció.

 

 • Condicions generals de reutilització
   
  • Obligatorietat de les condicions generals
    
   Aquestes condicions generals, disponibles amb caràcter permanent sota www.datos.gob.es/avisolegal, vinculen qualsevol agent reutilitzador pel simple fet de fer ús dels documents que hi estan sotmesos. A aquests efectes, s'entén per agent reutilitzador tota persona, física o jurídica, que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a fins comercials o no comercials.
    
  • Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.
    
   Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents que hi estan sotmesos per a fins comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i dels altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, la difusió, la modificació, l'adaptació, l'extracció, la reordenació i la combinació de la informació.
    
   El concepte de document és el que estableix l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota la informació sigui quin sigui el seu suport material o electrònic o la forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloses, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".
    
   Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a aquests documents, i s'autoritza la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la Llei.
    
  • Condicions generals per a la reutilització.
    
   Són d'aplicació les condicions generals següents per a la reutilització dels documents que hi estan sotmesos:
    
   1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
   2. Cal esmentar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta citació podrà es podrà fer de la manera següent: "Origen de les dades: Direcció General d'Ordenació del Joc"
   3. Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigui inclosa al document original.
   4. No es podrà indicar, insinuar ni suggerir que la Direcció General d'Ordenació del Joc, titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que s'hi dugui a terme.
   5. S'han de conservar, no alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si escau, al document posat a disposició per a la seva reutilització.

    

  • Exclusió de responsabilitat.
    
   La utilització dels conjunts de dades s'ha de fer per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, i els correspon exclusivament a ells respondre davant tercers per danys que se'n puguin derivar.
    
   La Direcció General d'Ordenació del Joc no es fa responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocades per l'ús de la informació reutilitzada.
    
   La Direcció General d'Ordenació del Joc no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió que continguin.
    
  • Responsabilitat de l'agent reutilizador.
    
   L'agent reutilizador està sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, inclòs el règim sancionador que preveu l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

 

 • Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny, els logos i altres imatges del portal web de la Direcció General d'Ordenació del Joc. Frames.
   
  Tant el disseny del portal i els seus codis font com els logos, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la Direcció General d'Ordenació del Joc i estan protegits pels drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial. Aquesta protecció afecta igualment les imatges contingudes.
   
  El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibit, tret que hi hagi autorització expressa d'aquesta Direcció General. La llicència d'ús dels elements especificats en aquest apartat d'aquest portal, atorgada a l'usuari, es limita a la baixada per part de l'usuari del contingut esmentat i l'ús privat d'aquest, sempre que els continguts esmentats romanguin íntegres.
   
  La Direcció General d'Ordenació del Joc declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pot vulnerar els vostres drets, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres a través del webmaster del portal.
   
  La Direcció General d'Ordenació del Joc prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del portal.

 

 • Protecció de dades de caràcter personal.
   
  Les dades personals sol·licitades en els serveis de bústies i subscripcions d’aquest web s’utilitzen, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracti, així com la gestió dels comptes d’usuari i comunicació amb l’interessat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 
   
  L’usuari o la usuària poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i limitació de tractament d’acord amb les especificacions recollides en cada una de les bústies i formularis de subscripció i, en tot cas, mitjançant presentació de sol·licitud dirigida a la Direcció General d’Ordenació del Joc com a responsable del tractament de les seves dades, o bé a través de la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es).

 

 • Llei aplicable i jurisdicció
   
  La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, és la llei espanyola. Per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus serveis, la Direcció General d'Ordenació del Joc i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari o usuària, sempre que estigui situat a territori espanyol.