Homologació i certificació

Homologació dels sistemes tècnics de joc

Els operadors que explotin i desenvolupin jocs hauran de disposar del material de programari, equips, sistemes, terminals i instruments en general necessaris per al desenvolupament d'aquestes activitats, degudament homologats.

La regulació en matèria de joc estableix els requisits tècnics que els sistemes dels operadors han de complir.

La Direcció General d'Ordenació del Joc fa un control del compliment dels requisits tècnics en diferents moments:

  1. El control previ a l'obtenció de llicència, en què s'avaluen documentalment els projectes tècnics i els informes preliminars de certificació.
  2. L'homologació definitiva durant els 6 mesos posteriors a l'obtenció de la llicència, mitjançant la valoració dels informes definitius de certificació.
  3. La gestió dels canvis respecte al sistema homologat.
  4. El control permanent a través de l'activitat inspectora.
  5. L'auditoria dels sistemes tècnics cada dos anys.

Per al control del compliment dels requisits tècnics, la Direcció General d'Ordenació del Joc es pot basar en informes emesos per entitats de certificació prèviament designades en un procediment obert en què se n'avalua l'experiència i la professionalitat.

Control previ a l'obtenció de la llicència

L'homologació inicial es fa en el marc del procediment d'atorgament de llicències generals i singulars. L'homologació inicial és fonamentalment documental.

L'operador que sol·liciti una llicència haurà de proporcionar el seu projecte tècnic juntament amb un informe preliminar de certificació de compliment dels requisits tècnics, i en el cas de llicències generals també un informe de certificació del Sistema de Control Intern.

El model i el contingut dels informes de certificació s'estableixen a l'Resolució de 6 de octubre de 2014 de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

Homologació definitiva

L'obtenció de l'homologació definitiva durant els sis mesos posteriors a l'obtenció de la llicència és imprescindible: les llicències generals estan condicionades i les llicències singulars són provisionals fins que s'obtingui l'homologació definitiva.

Els informes definitius de certificació avaluen el sistema tècnic de joc efectivament fet servir per cada operador.

Els informes definitius de certificació els ha de presentar l'operador interessat en el termini improrrogable de quatre mesos comptats des del moment en què se li notifiqui la resolució d'atorgament de la llicència general o de la llicència singular provisional. El model i el contingut dels informes definitius de certificació s'estableixen en l'Resolució de 6 de octubre de 2014 de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

Una vegada rebut l'informe definitiu de certificació i prèvia la valoració favorable d'aquest, la Direcció General d'Ordenació del Joc procedirà a l'homologació definitiva del sistema tècnic de joc.

La gestió dels canvis

El dinamisme, l'evolució i la innovació necessaris en els sistemes tècnics de joc requereixen que els operadors facin canvis respecte al sistema tècnic homologat.

L'operador ha de disposar d'un procediment de gestió de canvis documentat que controli els canvis dels equips i els components del sistema tècnic de joc efectivament fet servir.

L'operador ha d'enviar un informe trimestral a la DGOJ que descrigui els canvis efectuats en el període i que mantingui actualitzada la descripció del sistema tècnic.

Atenent a criteris de proporcionalitat, quan l'operador pretengui fer modificacions substancials que afectin components crítics, la posada en producció dels canvis requerirà la prèvia autorització de la DGOJ després de la presentació de l'informe de certificació corresponent.

Davant situacions d'emergència extraordinària que afectin la seguretat, degudament acreditades i comunicades a la DGOJ, l'operador podrà introduir canvis substancials als components crítics i sol·licitar-ne posteriorment l'autorització.

El detall de la gestió de canvis s'estableix a l'article dècim de la Resolució de 6 de octubre de 2014 de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

Documents de treball sobre homologació i certificació