Entitats de certificació

Entitats de certificació i informes de certificació

La Direcció General d'Ordenació del Joc del Ministeri d'Economia i Hisenda necessita la col·laboració de determinades entitats certificadores independents d'avaluació de programari de jocs i seguretat per a l'emissió d'informes de compliment dels requisits exigits en relació amb els sistemes tècnics utilitzats pels operadors de joc en l'exercici de la seva activitat i en relació amb la seguretat dels sistemes d'informació dels operadors de joc.

Les entitats de certificació són organitzacions independents i expertes en l'auditoria i l'avaluació dels sistemes tècnics de joc i la seva seguretat prèviament designades en un procediment obert en el qual se n'avalua l'experiència i la professionalitat.

La DGOJ publica la llista actualitzada d'entitats de certificació designades.

Els informes de certificació, tant els preliminars com els definitius, els ha de fer una de les entitats designades a aquests efectes.

Relació i classificació d'entitats de certificació

Hi ha dos tipus d'entitats de certificació:

Una entitat de certificació podrà haver estat designada per a l'elaboració d'informes de certificació del programari de joc, de la seguretat, o d'ambdós.

Tràmits per a la designació com a entitat de certificació

Els interessats poden sol·licitar la designació per fer l'avaluació i la verificació de programari de jocs o per avaluar els sistemes de seguretat dels sistemes de la informació, o totes dues activitats.

Els requisits, tràmits i documentació a aportar es descriuen a l'Ordre EHA/2528/2011, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment de designació d'entitats independents que facin les certificacions d'avaluació del programari de jocs i de seguretat d'operadors de jocs.