2. El control de l’activitat del joc

El control de l’activitat del joc

Índex activitat DGOJ

 

Per a informació tècnica específica sobre les activitats de supervisió i control pot consultar la secció dedicada a aquesta matèria al web de la Direcció General.

Correspon a la DGOJ vetllar per la integritat, seguretat, fiabilitat i transparència de les operacions de joc, així com pel compliment de la normativa vigent i de les condicions establertes per a l’explotació de les activitats de joc. En el compliment de la seva missió, les línies d’actuació bàsiques per al control de l’activitat de joc són les següents:

 • La vigilància, control i inspecció de les activitats de joc d’àmbit estatal.
 • L’homologació dels sistemes tècnics dels jocs i l’establiment dels requisits tècnics i funcionals dels jocs i dels sistemes tècnics utilitzats en els mateixos.
 • La persecució del joc il·legal no autoritzat, tant si es realitza en l’àmbit de l’Estat espanyol, com si es realitza des de fora d’Espanya i es dirigeix al territori espanyol.
 • La col·laboració amb les autoritats competents en el compliment de la legislació de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com la col·laboració amb la policia judicial en la prevenció i control del frau i en la defensa de la integritat en les activitats de joc.

 

La vigilància, el control i la inspecció de les activitats de joc d’àmbit estatalTorna a l’inici de la pàgina

La DGOJ, en la seva funció d’inspecció, ha de vigilar, auditar i controlar tots els aspectes i estàndards administratius, econòmics, procedimentals, tècnics, informàtics, telemàtics i de documentació, relatius al desenvolupament de les activitats de joc. La supervisió i el control dels jocs es fonamenta en les activitats següents:

 • La supervisió permanent de les activitats de joc.
 • Les actuacions d’inspecció

 

La supervisió permanent de les activitats de joc Torna a l’inici de la pàgina

El monitoratge de les activitats de joc es basa principalment en l’anàlisi de la informació sobre les transaccions de joc obtinguda de diverses fonts:

 • Dades de joc en el sistema de monitoratge dels operadors (sistema de control intern o SCI) i relatius al registre d’usuari, apostes i premis.
 • Consultes efectuades per l’operador al servei web de verificació de jugadors (Registre General d’Interdicció d’Accés al Joc-RGIAJ i verificació d’identitat), ofert per la DGOJ.
 • Informació de caràcter tècnic, operatiu o econòmic aportat pels operadors a la DGOJ en els procediments de concessió de llicències o en els procediments d’homologació dels sistemes.
 • Informes per actuacions de revisió dels llocs de joc.
 • Dades procedents de les denúncies o les reclamacions dels usuaris rebudes a la DGOJ.

Per aconseguir la màxima eficàcia del sistema d’informació de la DGOJ és fonamental la integritat i la qualitat de les dades. A aquest efecte, cada any es posa en marxa un pla específic de control de qualitat de la dada a fi de garantir la completesa i la fiabilitat de la informació reportada pels operadors. El resum de les actuacions efectuades es recull a la taula següent.

Resum d’actuacions
 
Actuacions 2016 2017
Comunicacions efectuades als operadors 870 933
Incidències obertes als operadors 1.169 953
Incidències tancades 728 570
Consultes respostes als operadors 50 60

 

Durant el 2017 es van produir les circumstàncies següents de caràcter excepcional en l’àrea de qualitat de les dades de l’SCI:

 • La posada en marxa d’un nou procediment de gestió d’incidències de qualitat de l’SCI, que ha estat desplegat a 19 operadors, a fi d’optimitzar les comunicacions entre els operadors i la DGOJ.
 • El canvi de plataforma de joc i de magatzem de dos operadors i la posada en marxa del magatzem de tres nous operadors.
 • La definició d’un model de dades per estandarditzar l’informe de les promocions als jocs.
 • L’adaptació del model de dades d’informe per a la liquiditat internacional.

L’anàlisi i el tractament de la informació sobre les transaccions de joc permet el monitoratge permanent del compliment de determinats requisits relatius a la protecció dels jugadors que són considerats especialment crítics com ara els procediments posats en marxa pels operadors per a la verificació de la identitat dels participants, els mecanismes de control d’accés per impedir la participació de persones que el tenen prohibit com els menors i persones inscrites en el registre de prohibits, i també el desenvolupament d’una activitat de joc responsable.

El 2017 s’han incorporat nous controls extensius destinats a monitorar els aspectes següents:

 • El control de les prohibicions subjectives recollides en la lletra c) de l’article 6.2 de la Llei 13/2011, és a dir, les persones inscrites en el Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc.
 • El funcionament correcte dels requisits per al canvi de límits de dipòsit dels jugadors.
 • El funcionament correcte dels límits de despesa i de temps de joc a les màquines d’atzar.

Completen la supervisió permanent les actuacions de revisió de les plataformes de joc dels operadors nous. Cada vegada que un operador inicia una activitat o comercialitza una nova llicència singular es posa en marxa un procediment de revisió ad hoc del sistema tècnic de joc de l’operador basat en un enfocament orientat als riscos.

Procediment de revisió de nous operadors o noves llicències singulars
 
Joc il·legal 2016 2017 Total
Revisions de llicències generals 7 1 8
Revisions de llicències singulars 29 4 33

 

Com a conseqüència d’aquestes actuacions de supervisió, els requeriments d’informació i comunicacions efectuats als operadors són els següents:

Incidències de monitoratge
 
Incidències 2017
Control de registre d’usuaris (duplicats, mal identificats, comptes
de joc sense registre d’usuari)
8
Control de prohibits 26
Control de menors 21
Superació de límits de dipòsits 18
Superació de límits de despesa en la sessió de màquines d’atzar 20
Períodes d’ampliació dels límits de dipòsits 5
Revisió del funcionament del registre d’usuari a nous operadors
i dels límits de sessió en nous jocs de màquines d’atzar
5
Control del funcionament correcte del bingo 5

 

Les actuacions d’inspecció Torna a l’inici de la pàgina

S’han rebut les denúncies següents relatives a operadors amb títol habilitant:

Motius de les denúncies
 
Motivos 2014 2015 2016 2017 Total
Bloqueig de comptes i suspensions cautelars 7 13 4 22 46
Canvi de quota, anul·lació d’aposta o impagament de premis 15 41 17 21 94
Prohibicions subjectives 2 3 4 8 17
Bons i publicitat 3 13 5 6 27
Límits de dipòsits i apostes 1 2 3 5 11
Manipulació de sistemes       4 4
Informació al jugador 1 3 1 3 8
No aleatorietat del joc   2 3 3 8
Mitjans de pagament     4   4
Redirecció al ".com"   1     1
Denúncia contra diversos operadors 3 1     4
Uns altres   3 1   4
Total 32 82 42 72 228

El detall de les denúncies des de l’inici del mercat regulat es recull en el quadre següent:

Denúncies per activitats de joc legal
 
Denúncies 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Denúncies rebudes 10 39 32 83 40 72 277
Arxivades 10 16 26 54 74 63 243
En investigació prèvia   23 29 58 24 33 33

 

Quant als resultats de les denúncies rebudes i els processos propis de supervisió permanent dels operadors, en el quadre següent es recull el detall des de l’inici del mercat regulat:

Procediments de comprovació
 
Procediments 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Expedients de comprovació iniciats 7 33 9 21 7 11 88
Expedients arxivats   10 2 8 4 2 26
Propostes d’inici de procediment sancionador   17 13 7 5 2 44

 

L’homologació dels sistemes tècnics de joc Torna a l’inici de la pàgina

Els operadors han d’utilitzar equips i programari de joc degudament homologats. L’homologació dels sistemes tècnics de joc es basa en informes de certificació d’adequació dels sistemes tècnics emesos per laboratoris especialitzats en la certificació de la funcionalitat del programari de joc i per entitats especialitzades en auditoria de seguretat informàtica prèviament designades per la DGOJ.

L’homologació inicial dels sistemes es fa en el marc del procediment d’atorgament de llicències generals i singulars.

Indicadors d’homologació
 
Indicadors 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Nre. de sol·licituds d’homologació 271 9 10 94 12 14 410
Nombre d’homologacions concedides (per llicència)   276 8 46 57 12 399
Nombre d’homologacions denegades (per llicència)   4 2   1   7
Nombre d’homologacions en curs (per llicència) 271     48 2 2 325

 

A partir de l’homologació inicial, l’homologació dels sistemes tècnics de joc es manté mitjançant l’autorització prèvia dels canvis substancials en elements crítics, els informes trimestrals de canvis i les auditories que cal efectuar cada dos anys.

Nombre de sol·licituds. Gestió de canvis
 
Sol·licituds 2016 2017
Jocs nous 78 127
Nou proveïdor de SW de joc 6 27
Ruleta en viu 3 12
Migració de plataforma   10
Canals de participació 10 9
Canvi més gran de versió 4 5
CPD 3 5
Mètodes de pagament   3
D’altres 13 7
Total 117 205

 

Canvis substancials
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Resolucions favorables d’autorització de gestió de canvi substancial 42 44 35 107 195
Resolucions denegades d’autorització de gestió de canvi substancial 8 5 6 4 6

 

D’altra banda, durant el primer trimestre del 2015 es va definir el contingut del marc d’auditoria biennal obligatòria per als operadors de joc, cosa que va quedar reflectida a través de la publicació d’una nota tècnica l’1 d’abril de 2015. 

Consultes relatives a sistemes tècnics i procediments d’homologació
 
  2015 2016 2017 Total
Nre. de consultes 132 57 80 212

 

La persecució del joc il·legalTorna a l’inici de la pàgina

Com a conseqüència de la promulgació de la LRJ i de la concessió de títols habilitants als operadors de joc el juny del 2012, els llocs web operats per entitats que no haguessin obtingut títol habilitant a Espanya han de cessar l’activitat al territori espanyol.

A fi de detectar possibles incompliments en la implementació del cessament esmentat d’activitats i de preservar el marc legal establert, la DGOJ desenvolupa diverses actuacions que tendeixen a erradicar les activitats de joc on-line efectuades sense títol habilitant al mercat espanyol. Les actuacions esmentades giren a l’entorn de dos grans eixos que donen continuïtat a l’estratègia establerta l’any 2013:

 • Manteniment d’un cens de llocs web de joc que permetin l’accés des de dispositius connectats mitjançant adreces IP assignades a la xarxa d’internet espanyola (connexions des del territori espanyol).
 • Procediments de comprovació previs a la proposta d’inici d’un procediment sancionador, als llocs web que haguessin estat objecte de denúncia, queixa, reclamació, simple esment davant de la SGIJ o per investigació als cercadors d’internet, les xarxes socials o diversos llocs web.

 

Elaboració d’un cens de llocs web la connexió dels quals és possible des del territori espanyol Torna a l’inici de la pàgina

Una de les actuacions principals en relació amb les activitats de joc sense títol habilitant és la formació d’un cens de llocs web que siguin accessibles per a jugadors connectats des del territori espanyol a fi d’identificar tota l’oferta de joc no autoritzat, conèixer l’abast de l’esmentada oferta i el posicionament de mercat. Al cens esmentat s’integra la informació referida a l’operador del lloc web, la naturalesa de l’activitat oferta i la seva inclusió o no en l’àmbit d’aplicació de la LRJ, l’índex de posicionament al mercat de joc on-line (índex Alexa), els idiomes vehiculars del lloc web (en particular l’idioma espanyol) i l’admissió o no de jugadors des del territori espanyol (s’identifiquin, o no, com a residents a Espanya). 

A més, una vegada s’ha censat un lloc web, aquest és objecte d’un seguiment periòdic a fi de constatar la seva activitat a Espanya i, si escau, l’inici d’un expedient d’informació prèvia.

L’elaboració del cens és una actuació molt dinàmica, objecte de constants afegiments i modificacions, que allotja una llista dinàmica de llocs web que actualment no són operatius, com a resultat de les actuacions inspectores efectuades que es ressenyen a continuació o pel mateix esdevenir comercial d’aquestes.

Nombre de pàgines web tancades
 
Webs tancades 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Sense obertura d’expedient per la DGOJ 104 184 234 91 255 839
Amb obertura d’expedient per la DGOJ 13 28 35 46 16 132
Total 117 212 269 137 271 961

 

Procediments de comprovació previs a la proposta d’inici d’un procediment sancionador Torna a l’inici de la pàgina

Quan un lloc web és objecte de denúncia, queixa o reclamació, o bé per part d’un usuari, o bé per part de qualsevol ciutadà o organització interessada en el funcionament legal, segur i responsable del mercat de joc on-line a Espanya; així com quan les activitats de control del cens de llocs web de joc il·legal posen de manifest la rellevància al mercat del joc espanyol de l’activitat efectuada per un determinat lloc web que no té un títol habilitant, s’inicia un procediment d’actuacions d’informació prèvia. El procediment esmentat consta de les etapes principals següents:

 • Constatació, mitjançant la incoació d’acta d’evidències electròniques per part del personal inspector de la DGOJ, de la possibilitat d’accés des de dispositius ubicats dins del territori espanyol a l’oferta de joc d’un determinat lloc web no autoritzat. L’oferta de joc esmentada s’ha d’ajustar a la definició establerta a l’art. 3.a) de la LRJ. L’acta evidenciarà identificació de l’operador de joc que fa l’esmentada activitat, posicionament de mercat del lloc web (índex Alexa), idioma vehicular, formalització d’un registre d’usuari en el mateix, possibilitat de constituir un dipòsit per participar en l’oferta de joc i participació en alguna de les modalitats de joc ofertes al web.
 • Remissió a l’operador, normalment transfronterer, d’una comunicació amb els fets constatats, informació de les possibles conseqüències jurídiques de la pràctica d’activitats de joc on-line al territori espanyol sense la possessió de títol habilitant i sol·licitud, en cas que l’activitat de joc esmentada no estigui llicenciada, d’inhabilitació d’accés des del territori espanyol a l’oferta de joc del lloc web operat.
 • Incoació de nova acta d’evidències a fi de constatar la possible implementació per part de l’operador de la inhabilitació d’accés des del territori espanyol sol·licitada per la DGOJ.
 • Proposta d’obertura de procediment sancionador contra l’operador del lloc web, tenint en compte els antecedents de fet constatats durant el procediment d’informació prèvia i el comportament de l’operador després de rebre la sol·licitud d’inhabilitació d’accés des del territori espanyol. Es pot assenyalar que, dins d’un mateix expedient, hi pot haver més d’un lloc web que sigui objecte d’inspecció.

El detall dels expedients d’informació prèvia des de l’inici del mercat regulat es recull al quadre següent:

Expedients de joc il·legal
 
Joc il·legal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Expedients iniciats 17 50 49 30 24 11 181
Propostes d’inici de procediment sancionador 17 16 20 20 13 16 102
Acords d’arxivament   4 13 3 6 3 29

En les 16 propostes d’inici de procediment sancionador, s’han englobat un total de 17 portals web de joc il·legal.

Encara que és molt difícil la quantificació del volum de joc il·legal, ja que ens trobem en un mercat on-line que, per la seva pròpia naturalesa, és un entorn summament ampli i dinàmic, la DGOJ ha fet des del primer moment una tasca d’inspecció permanent centrada inicialment als webs de més rellevància en l’àmbit d’internet (utilitzant l’índex Alexa com a referència) i les que han estat objecte de denúncia per part d’usuaris, operadors o associacions de joc, i els resultats obtinguts posen de manifest que la lluita contra el joc il·legal està obtenint una resposta positiva, amb un alt grau d’efectivitat entre els operadors de l’espai europeu, encara que no tant respecte als que s’ubiquen en altres territoris.

L’activitat inspectora és una activitat que continua i evoluciona en el temps i que està sent complementada amb el bloqueig de pàgines web que efectuen els operadors d’accés a la xarxa.

Addicionalment, en l’àmbit del suport a l’activitat sancionadora s’han fet les actuacions següents:

Actuacions de suport de l’activitat sancionadora
 
Activitat sancionadora 2015 2016 2017 Total
Actes de verificació d’interrupció de la comercialització
de l’activitat de joc per part de l’operador
35 10 8 53
Informes de verificació del bloqueig d’accés als portals
web en els proveïdors de serveis de la informació
2 3 2 7

 

El seguiment i control de la comercialització no autoritzada de jocs de loteriaTorna a l’inici de la pàgina

L’activitat de seguiment i control dels jocs de loteria inclou la investigació i persecució de les activitats de comercialització o participació en la comercialització dels jocs de loteries subjectes a reserva a Espanya sense comptar amb l’autorització de l’operador designat (SELAE o l’ONCE) i de les activitats d’organització o explotació d’activitats de joc que infringeixin el principi de reserva que estableix l’article 4 de la LRJ.

Pel que fa a la comercialització de loteries no autoritzades, el nombre de denúncies i expedients realitzats es recull a la taula següent:

Comercialització de jocs de loteries no autoritzades
 
Loteries no autoritzades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Denúncies rebudes 12 31 31 43 16 20 153
Expedients iniciats 9 17 13 7 2 1 49
Propostes d’inici de procediment sancionador   1 7 1     9

 

Pel que fa a l’organització de jocs de loteries que infringeixen el principi de reserva, l’activitat duta a terme es recull a la taula següent:

Realització d’activitats de joc que infringeixen el principi de reserva
 
Realització d’activitats 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Denúncies rebudes 8 22 51 44 15 6 146
Expedients iniciats 1   4 4 2 1 12
Propostes d’inici de procediment sancionador   1   1   3 5

 

SIGMA Vuelve al inicio de la página

La col·laboració amb les autoritats competents en la prevenció i el control del frau, i també en la defensa de la integritat en les activitats de joc. Torna a l’inici de la pàgina

L’abril del 2017, la DGOJ va crear el Servei d’Investigació Global del Mercat d’Apostes (SIGMA) a fi de col·laborar en la prevenció i control del frau, en particular en la lluita contra el falseig de partits, la protecció de la integritat de l’esport i l’ètica esportiva i la integritat als mercats d’apostes. Les funcions del SIGMA són les següents:

 • Donar suport i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat (FCSE) en les investigacions relatives al falseig d’esdeveniments, apostes esportives i frau en el joc.
 • Gestionar l’intercanvi d’informació d’alertes relatives a apostes esportives irregulars o sospitoses amb els operadors de joc.
 • Coordinar amb les organitzacions esportives l’intercanvi d’informació sobre esdeveniments esportius.
 • Coordinar amb les organitzacions esportives l’intercanvi d’informació de les dades d’esportistes i persones vinculades amb l’esport.
 • Perseguir i disciplinar les conductes d’esportistes i altres persones vinculades a l’esport que incompleixin la prohibició subjectiva recollida a l’article 6.2 apartats d), e) i f) de la LRJ.
 • Analitzar la informació sobre apostes esportives per detectar apostes sospitoses o irregulars.

 

Actuacions al SIGMA
 
Actuacions  2016 2017 Total
Requeriment de les FCSE 4 18 22
Peticions d’informació complementària de les FCSE 2 121 49
Alertes rebudes sobre falseigs esportius 1 45 46
Actuacions d’ofici   7 7
Total 7 191 198

Nota: encara que el SIGMA va ser creat com a unitat de la DGOJ el 2017, en exercicis anteriors ja es van fer activitats que posteriorment van ser enquadrades dins de la unitat esmentada.

A la taula següent es mostra el nombre d’alertes per esport:

Alertes per esport
 
Esport Nombre
Futbol 22
Tennis 16
Bàdminton 3
D’altres 5

 

Així mateix, la DGOJ manté la col·laboració amb l’AEAT en el context de l’intercanvi anual de dades en compliment del conveni signat el 2014.

El 2017 s’ha procedit a donar curs a 40 requeriments efectuats per l’AEAT.