Entitats certificadores

D'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 8 de l'Ordre EHA/2528/2011, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment de designació d'entitats independents que facin les certificacions d'avaluació del programari de jocs i de seguretat d'operadors de jocs, es fa pública la relació d'entitats de certificació designades en aquesta condició per la Direcció General d'Ordenació del Joc: