Entidades certificadoras

De acordo co disposto na alínea 4 do artigo 8 da Orde EHA/2528/2011, do 20 de setembro, pola que se establecen os requisitos e o procedemento de designación de entidades independentes que realicen as certificacións de avaliación do software de xogos e de seguridade de operadores de xogos, faise pública a relación de entidades de certificación designadas en tal condición pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo: