3. Expedientes sancionadores

Índice actividade DGOJ

Expedientes sancionadores

A LRJ prevé no seu título VI (art. 36 a 47) o réxime sancionador respecto ás infraccións administrativas cometidas en materia de xogo obxecto desta lei, e o exercicio da potestade sancionadora corresponde á DGOJ, para aquelas infraccións cualificadas como graves e leves e, para o suposto de infraccións cualificadas como moi graves, ao titular do Ministerio de Facenda, se ben a Orde HAP/1335/2012, do 14 de xuño, de delegación de competencias, determina no seu artigo 1 que se delega no titular da Secretaría de Estado de Facenda a resolución dos expedientes e asuntos propios da competencia dos centros directivos dependentes ou adscritos a estes e cuxa decisión ou autorización estea atribuída ao Ministerio de Facenda polo ordenamento xurídico.

Unha vez decidido o inicio dun expediente administrativo sancionador por infraccións consideradas na Lei de regulación do xogo, a súa tramitación corresponde á Subdirección Xeral de Regulación do Xogo, en virtude do disposto no Real decreto 769/2017.

Expedientes iniciados durante o exercicio
 

Expedientes iniciados polo secretario de Estado de Facenda

Infracción tipificada de moi grave na Lei 13/2011, de regulación do xogo

  2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Infracción do art. 39.a) A organización, realización ou explotación das actividades incluídas no ámbito de aplicación desta lei sen posuír o título habilitante correspondente 15 20 20 13 14 82

Infracción do art. 39.j) O incumprimento da obriga de redireccionamento referida no artigo 10.4 e) desta lei

        1 1

Infracción do art. 39.g) A realización de actividades de xogo que infrinxen a reserva establecida no artigo 4 desta lei

1 1 1   1 4

Infracción do art. 39.g) e do art. 40.i) A fabricación, comercialización, mantemento ou distribución de material de xogo propiedade dos operadores que desenvolvan actividades de xogo obxecto de reserva no artigo 4 desta lei sen a debida autorización

        2 2
Total 16 21 21 13 18 89

 

Expedientes iniciados polo director xeral de Ordenación do Xogo

Infracción tipificada de grave e de leve na Lei 13/2011, de regulación do xogo

  2013 2014 2015 2016 2017 Total
Infracción do art. 40.a) O incumprimento dos requisitos e condicións fixados no título habilitante e, en particular, dos deberes de control para garantir a seguridade dos xogos.  15   2 1 1 19

Infracción do art. 40.b) Permitir o acceso á actividade de xogo ás persoas que o teñen prohibido, de conformidade co artigo 6 desta lei, sempre que a entidade explotadora de xogos coñeza ou deba coñecer a concorrencia de tales prohibicións.

  12       12

Infracción do art. 40.d) Efectuar a promoción, patrocinio e publicidade dos xogos obxecto desta lei, ou actuacións de intermediación, cando os que o realicen carezan de título habilitante ou se difundan infrinxindo as condicións e límites fixados neste ou infrinxindo as normas vixentes nesta materia, calquera que sexa o medio que se utilice para iso.

  2 4 3 1 10

Infracción do art. 40.j) O incumprimento dos requisitos técnicos dos regulamentos ou do prego de bases relativos ao soporte lóxico e aos sistemas de comunicación. 

2         2
Infracción do art. 40.i) A fabricación, comercialización, mantemento ou distribución de material de xogo propiedade dos operadores que desenvolvan actividades de xogo obxecto de reserva no artigo 4 desta lei sen a debida autorización.   7 1     8
Infracción do art. 40.m) O non-pagamento dos premios que correspondesen aos participantes nos xogos.     1     1
Infracción do art. 41.a) Participación en actividades de xogo contravindo as prohibicións establecidas no artigo 6.2. letras c), d), e), f), g) e h) desta lei.       2   2
Total 17 21 8 6 2 54

 

Procedementos sancionadores
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Resolucións sancionadoras 4 400.000 € 11 28.600.000 € 7 850.000 € 5 1.747.000 € 8 8.200.000 €
Resolución sancionadora
de multa e inhabilitación 
2 3.000.000 € 8 6.400.000 € 8 16.000.000 € 14 14.500.000 € 12 1.722.000 €
Resolucións sancionadoras con
peche voluntario de páxinas web de xogo ilegal
7 700.000 € 5 500.000 € 2 200.000€  7 700.000 €    
Resolucións sancionadoras con
peche parcial de páxinas web de xogo ilegal
    1 800.000 € 1 800.000 €        
Resolucións sancionadoras con
multa (sanción moi grave)
    1 500.000 €     5 1.604.834 €    
Resolucións sancionadoras por
infraccións graves
    14 373.475 € 13 1.110.269 €        
Resolucións con sanción
de apercibimento
    4              
Resolucións que declaran a non-existencia
de infracción con arquivo de expediente
10   4       4      

 

En canto aos requirimentos aos operadores de telecomunicacións máis significativos para que adopten as medidas oportunas co fin de interromper o servizo de resolución de nomes de dominio para as consultas orixinadas en territorio español, relacionadas coas entidades sancionadas que seguen realizando actividade ilegal de xogo en España, co correspondente seguimento do cumprimento da interrupción do servizo solicitada, e de conformidade co previsto no artigo 47.3 da LRJ:

Requirimentos a operadores de telecomunicacións
 
Ano número
2014 5
2015 13
2016 18
2017 22

 

Índice actividade DGOJ