Relacións institucionais

 

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DXOX) mantén relacións con distintos organismos e agrupacións, tanto da Administración e do sector público, coma do sector privado, fundacións e asociacións de diversa índole.  Pasamos brevemente revista ás principais destas relacións institucionais e o seu carácter.

 

Relacións institucionais con outros ministerios e organismos públicos Volve ao comezo da páxina

Adicionalmente, a DXOX mantén liñas de cooperación con outros ministerios, e entidades da Administración, como o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a través da Secretaría de Estado para as Telecomunicacións e a Sociedade da Información, con quen estableceu conxuntamente o Acordo de corregulación (PDF, aprox. 738 kB) e o Código de conduta sobre comunicacións comerciais das actividades de xogo (PDF, aprox. 401 kB). 

Tamén mantén contactos co Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade para colaborar no tratamento de afectados por ludomanías.

Así mesmo, a DXOX colabora coas forzas e corpos de seguridade competentes na investigación de vixilancia e inspección do cumprimento da normativa en materia de xogo e co Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias na prevención de fenómenos de branqueo de capitais.

 

Relacións institucionais coa UE e outros reguladores europeos Volve ao comezo da páxina

A DXOX mantén contactos cos organismos da Unión Europea que coordinan os temas relativos ao xogo. Aínda que a Comisión Europea considera que a regulación do Xogo, e os aspectos relativos a este, son competencia dos Estados membros, supervisa que as normas nacionais non impidan a libre competencia nin supoñan barreiras ao establecemento de empresas comunitarias.

De forma permanente contáctase cos órganos reguladores de países europeos que contan cunha regulación do xogo semellante á española, co obxecto de promover a cooperación e o intercambio de información entre todos eles, o que facilita a coordinación das diversas regulacións e sistemas de inspección nacionais, con vistas á futura construción dun contexto supranacional de autorización de xogo.

A DGOJ desenvolve unha importante actividade no seo da Unión Europea:

  • Comisión Europea: Grupo de Expertos en materia de xogo online.
  • CEN/CENELEC en relación aos posibles estándares europeos sobre os sistemas de noticia dos operadores de xogo.
  • Consello de Europa: participación nos traballos desenvolvidos no marco do Acordo parcial ampliado sobre deportes, Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), cuxo obxectivo primordial é preservar a integridade do deporte e evitar o amaño de apostas deportivas.

Neste contexto, o Convenio do Consello de Europa sobre Manipulación das Competicións Deportivas foi asinado polo Estado español o 7 de xullo de 2015, e aínda está pendente de ratificación.

A DGOJ forma parte do Grupo de Traballo creado a instancias da Secretaría do Convenio para fomentar a implantación das plataformas nacionais contra a manipulación de competicións deportivas nos diferentes Estados. Estas plataformas teñen por finalidade, entre outras, recibir, centralizar e analizar información sobre apostas irregulares e sospeitosas realizadas en relación con competicións deportivas que teñan lugar no territorio da Parte e, cando proceda, emitirá as correspondentes alertas; e cooperar con todas as organizacións e autoridades pertinentes, a escala nacional e internacional, incluída as plataformas nacionais doutros Estados. 

Consultar Convenios e Acordos

 

Relacións institucionais con Reguladores Iberoamericanos Vuelve al inicio de la página

A DGOJ, dentro do plan de colaboración institucional con outras xurisdicións, ten como liña de acción prioritaria o establecer mecanismos de cooperación cos reguladores de xogo iberoamericanos. Para iso vén participando nas distintas edicións do Cume Iberoamericano do Xogo, como impulsou a celebración dun seminario co obxecto de impulsar que as respectivas normativas nacionais de xogo en liña no ámbito iberoamericano desenvólvanse baixo parámetros similares, axudando tanto a minorar dos riscos que supón a ausencia da devandita regulación como ao desenvolvemento económico de todos os sectores involucrados.

 

Coa sociedade civil Volve ao comezo da páxina

A principal función da DXOX, e a súa verdadeira razón de ser, é a protección dos consumidores españois, en xeral, e máis especificamente, dos menores e dos grupos de persoas dependentes e vulnerables fronte á adicción ao xogo.

Co fin de lograr o mellor cumprimento desta función, a DXOX estableceu vínculos e canles de colaboración para o seu estudo.

Así mesmo, establecéronse medidas de protección para os grupos afectados, e de prevención da ludomanía, con distintos interlocutores da sociedade civil como asociacións de ludómanos rehabilitados, universidades que estudan o tema da adicción ao xogo, tanto dende unha perspectiva social como médica, así como tamén con centros de atención e tratamento da adicción ao xogo e investigadores.

A través das liñas de colaboración establecidas, inténtase conseguir un alto grao de protección dos grupos vulnerables e o establecemento de medidas e de sistemas de atención aos posibles afectados polas consecuencias negativas do xogo.

A DXOX colabora igualmente cos propios operadores de xogo para o establecemento e posta en práctica destas medidas.