Taxa de Xogo

Ao abeiro da Orde de 4 de xuño de 1998 pola que se regulan determinados aspectos da xestión da recadación das taxas que constitúen dereitos da Facenda Pública, pode confeccionar o impreso para o aboamento da taxa de xogo na sede electrónica desta Dirección Xeral a través da  seguinte ligazón procedementos e servizos.

  • Unha vez confeccionado e confirmado o formulario de pagamento de taxas, poderá proceder a realizar o pagamento desta de forma telemática (Resolución do 20 de xuño de 2014, da Subsecretaría) a través da pasarela de pagamentos do Ministerio de Facenda, mediante cargo en conta dunha das entidades adheridas ao pagamento de taxas con cargo en conta, ou mediante pagamento mediante  tarxeta de crédito das entidades adheridas ao pagamento de taxas mediante tarxeta.
  • Tamén poderá realizar o pagamento de forma presencial en  calquera entidade colaboradora da AEAT, imprimindo dende a mesma sede o modelo 790. CADA FORMULARIO 790 CONSTA DE 3 COPIAS E É ÚNICO E IDENTIFICADO CUN NÚMERO DE XUSTIFICANTE CONCRETO. POLO TANTO, SE DESEXA REALIZAR OUTRO PAGAMENTO, DEBERÁ CONFECCIONALO DE NOVO NA SEDE (EN NINGÚN CASO FAGA FOTOCOPIAS).
  • Als efectes de poder validar el pagament de la taxa per la gestió administrativa del joc (Model 790 Codi 099), en el cas d’haver efectuat el pagament a través de l’entitat col·laboradora de l’AEAT, es requereix la presentació de l’original de l’exemplar per a l’Administració en el Registre d’aquesta Direcció General (carrer Atocha núm. 3, planta baixa, 28012 MADRID).
  • Es considera pagament presencial el que s’ha efectuat a través de les pàgines web de les entitats col·laboradores de l’AEAT, per la qual cosa, en aquests casos, cal presentar igualment l’original de l’exemplar per a l’Administració al Registre d’aquesta Direcció General (carrer Atocha núm. 3, planta baixa, 28012 MADRID).

Liquidación da taxa de xogo