Dereitos e obrigas dos participantes no xogo

Os participantes no xogo terán os seguintes dereitos e obrigas:
 
Dereitos do participante:

 • Obter información clara e veraz sobre as regras do xogo no que desexen participar.
 • Cobrar os premios que lles puidesen corresponder no tempo e forma establecidos.
 • Xogar durante o tempo de uso correspondente ao prezo da partida de que se trate.
 • Xogar libremente.
 • Coñecer en calquera momento o importe que xogou ou apostado, así como a coñecer o saldo da súa conta.
 • Identificarse de modo seguro e a protección dos seus datos persoais
 • Coñecer a identidade do operador de xogo.
 • Recibir información sobre a práctica responsable do xogo.

Obrigas do participante:

 • Identificarse ante os operadores de xogo.
 • Cumprir as normas e regras relativas aos participantes.
 • Non alterar o normal desenvolvemento dos xogos.

A relación entre o participante e o operador habilitado constitúe unha relación de carácter privado, e polo tanto, as controversias que puidesen xurdir entre eles estarán suxeitas aos Xulgados e Tribunais da orde xurisdicional civil.