6. Información, Transparencia e Bo Goberno

Información, Transparencia e Bo Goberno

Índice actividade DGOJ

 

ReclamaciónsVolve ao inicio da páxina

En canto a reclamacións, a desagregación en canto ao tipo de xogo relacionado con estas é a seguinte:

Reclamacións en materia de xogo
 
Reclamacións 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agrupacións de apostas de lotarías 9 12 26 15 15 12
Apostas online 11 74 30 61 67 66
Lotarías de SELAE e ONCE 1 2 1 4 8 10
Casinos, Póker e Bingo online 1 13 10 8 10 6
Máquinas de azar online 0 0 0 8 2 4
Outras 7 3 0 21 22 31
Total 29 104 67 117 124 129

 

As distribucións por motivo de reclamación e por tramos de contía son as que se mostran nos seguintes gráficos:

(prema na imaxe para visualizala a tamaño completo)

 

Reclamacións segundo tramos de contía
 
Contía reclamada 2015 2016 2017
0-125 € 28 27 22
126 - 500 € 31 21 23
501 - 1000 € 15 9 16
> 1.000 € 26 26 36
Contía indeterminada/Sen contía 17 41 32
Total reclamacións 117 124 129

 

Solicitudes e notificaciónsVolve ao inicio da páxina

Solicitudes rexistradas
 
  2014 2015 2016 2017
Solicitudes de persoas xurídicas        

Electrónicas

408 788 1.125 1.795
Solicitudes de cidadáns 2.986 4.376 5.460 6.657

Electrónicas

173 273 344 508

Mixtas1

57 22 80 120

Papel

2.756 4.081 5.036 6.029

1 As solicitudes mixtas cóbrense a través do formulario electrónico dispoñible na sede electrónica da Dirección Xeral, pero para a súa presentación se asinan de forma manuscrita e presentan nun rexistro presencial.

 

Notificacións e comunicacións practicadas
 
  2014 2015 2016 2017
Notificacións electrónicas 1.274 1.227 1.154 1.810

Dirixidas a persoas xurídicas

1.232 1.203 1.141 1.797

Dirixidas a cidadáns

42 24 13 13
Notificacións postais 108 1.013 912 762

Dirixidas a persoas xurídicas 1

48 523 421 55

Dirixidas a cidadáns

60 490 491 707
Comunicacións postais 2.753 4.246 5.004 6.161

Dirixidas a persoas xurídicas1

32 59 11 25

Dirixidas a cidadáns

2.721 4.187 4.993 6.1362

Malia a obriga establecida ás persoas xurídicas de relacionarse coas Administracións públicas a través de medios electrónicos, no caso de que o interesado non tivese unha relación previa coa DGOJ, a primeira notificación ou comunicación realízase vía postal, incluíndo a indicación de que o resto de comunicacións derivadas do procedemento en cuestión se deberán realizar de forma electrónica. Por outra banda, a relación con outras Administracións públicas realízase en papel cando a unidade administrativa de destino destas non se incorporou ao Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

As solicitudes mixtas cóbrense a través do formulario electrónico dispoñible na sede electrónica da Dirección Xeral, pero para a súa presentación se asinan de forma manuscrita e presentan nun rexistro presencial.

 

O detalle do conxunto de solicitudes tramitadas electronicamente obsérvase no seguinte cadro:

Solicitudes tramitadas electronicamente
 
Trámites 2014 2015 2016 2017
Trámites dirixidos a persoas físicas
Solicitude de inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo 141 197 261 379
Solicitude de certificación de situación no Rexistro de Interdicións de Acceso ao Xogo. 12 22 27 41
Solicitude de certificación de situación no Rexistro de Persoas Vinculadas a Operadores de Xogo     0 1
Trámites para a solicitude de licenza e posterior mantemento
Solicitude de licenzas xerais 27     3
Solicitude de licenzas Singulares de Xogo. 67 11 14 24
Solicitude de homologación de sistema técnico de xogo   15 12 9
Solicitude de cambio substancial no sistema técnico de xogo     93 206
Solicitude de cambio substancial no sistema técnico  de xogo por emerxencia extraordinaria de seguridade     2  
Comunicacións Taxadas do Operador de Xogo á DGOJ   205 116 121
Descarga de datos do Rexistro Xeral de Licenzas, do Rexistro de Vinculados do Operador e outra información adicional     16 18
Solicitude de inscrición, cancelación ou modificación no Rexistro de Persoas Vinculadas a Operadores de Xogo a petición do operador     26 24
Trámites para a achega periódica de información por parte dos operadores con licenza
Presentación datos actividade trimestral 91 135 160 172
Presentación anual de información económica. 47 66 36  
Presentación anual de información económica.       41
Contas anuais, informe de xestión e auditoría. 21 35 44 51
Comunicación de contas bloqueadas ou suspendidas     133 184
Presentación de informes trimestrais de cambios no sistema técnico 87 112 160 191
Trámites de xogo ocasional e máquinas recreativas en buques
Solicitude de autorización de xogo ocasional (rifas)     11 26
Solicitude de instalación de máquinas recreativas en buques autorizados     0 18
Solicitude de autorización a buques de liñas regulares de pasaxeiros     7 7
Trámites de uso xeral
Requirimento de información no marco da Lei 13/2011 3 5 3 2
Incorporación de información a un expediente iniciado 84 218 28  
Recursos ante a DGOJ     1 2
Comunicacións xenéricas á DGOJ     284 729
Denuncias e reclamacións en materia de xogo 1 40 35 54
Total 581 1.061 1.469 2.303

 

Consultas e suxestiónsVolve ao inicio da páxina

O número de consultas e suxestións contestadas a través do correspondente servizo na sede electrónica da Dirección Xeral son:

Consultas e suxestións
 
Consultas 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo (prohibidos) 114 107 14 7 15 7
Verificación de identidade     7 5 22 7
Licenzas de xogo 169 268 86 57 44 46
Xogo presencial     6 4 2 3
Autorizacións de xogo ocasional (rifas, concursos, etc.) 108 56 31 38 41 46
Lotarías 18 41 14 8 13 8
Combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais     16 13 15 22
Normativa     58 78 63 72
Datos de xogo/memorias 266     4 7 13
Temas fiscais 89 52 20 9 7 22
Denuncias       18 9 6
Reclamacións       18 29 6
Información sobre reclamacións e denuncias 181 213 53 20 3 5
Outros 101 138 37 41 15 26
Total 1.046 875 342 320 285 289

 

Transparencia e acceso á información públicaVolve ao inicio da páxina

Ao abeiro da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, as solicitudes recibidas por esta Dirección Xeral en relación ás competencias asignadas foron: 

Solicitudes de información recibidas
 
Solicitudes 2017
Concedidas 11
Concedida parcialmente 11
Inadmitida 11
Denegada 1
Total 4

1 Solicitudes recorridas ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, que confirmou a resolución da DGOJ.

 

Taxas do xogoVolve ao inicio da páxina

En relación á recadación por taxas de xogo, a distribución da recadación é a seguinte:

Recadación taxa pola xestión administrativa do xogo
 
Denominación feitos impoñibles 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
a) Emisión de certificacións
rexistrais
20,00 €        -   € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
b) Emisión de ditames
técnicos de avaliación
38.000,00 € - 38.000,00 € 760.000,00 € - 38.000,00 € - 76.000,00 €  -   €
c) Inscrición no Rexistro
Xeral de Licenzas
657.500,00 € 40.000,00 € 112.500,00 € 217.500,00 € 37.500,00 € 50.000,00 €
d) Solicitude de licenzas ou
autorizacións (licenzas novas)
430.000,00 € 70.000,00 € 1.130.000,00 € 100.000,00 € 60.000,00 € 250.000,00 €
d) Solicitude de licenzas ou
autorizacións (autorizacións)
300,00 € 300,00 € 500,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 2.400,00 €
d) Solicitude de licenzas ou
autorizacións (renovación licenzas)
      670.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 €
e) Actuacións inspectoras ou
de comprobación técnica obrigatorias
          -   €
f) Actuacións regulatorias
sobre actividades de xogo
6.348.464,42 € 8.687.315,47 € 10.631.277,29 € 11.233.011,02 € 13.012.820,90 € 14.780.672,62 €
Total recadación 7.474.284,42 € 8.759.615,47 € 12.634.297,29 € 12.183.831,02 € 13.135.640,90 € 15.483.092,62 €

Os importes inclúen as devolucións, cando procede, e compútanse no ano implicado as liquidacións complementarias, aínda que estas se produzan en anos posteriores.

 

Soporte no uso de medios electrónicosVolve ao inicio da páxina

O número de consultas ou incidencias por parte dos cidadáns e os operadores ás caixas de correo de correo habilitadas pola DGOJ, como consecuencia do uso de medios electrónicos para a presentación de solicitudes, son as seguintes:

Tipo de cuestións realizadas relacionadas co uso de medios electrónicos
 
Soporte a usuarios 2016 2017
Rexistro de solicitudes   146
Como darse de alta na Sede/Activación 76 142
Como acceder a unha notificación 10 24
Problemas derivados do DNI 15 7
Obtención certificado electrónico 6 4
Total 282 323

 

Seguridade da informaciónVolve ao inicio da páxina

Finalmente, a DGOJ mantén uns protocolos e medidas de seguridade para a información vinculada ao exercicio das súas funcións. Na seguinte táboa pode verse a súa evolución:

DGOJ protocolos e medidas de seguridade para a información vinculada ao exercicio das súas funcións
 
    2015 2016 2017
Accións electrónicas    79 72 85
Alta intensidade 82,28% 97,22% 91,76%
 
Intentos de intrusión 82,28% 61,11% 88,24%
Intentos de recollida de información 15,19% 34,72% 3,53%
Código daniño  2,53% 2,78% 3,53%
Outros tipos non especificados     4,70%

 

Índice actividade DGOJ