Rifas, xogo ocasional e combinacións aleatorias

Tabs_rifa_juego

Rifas ocasionais

Rifa: Aquela modalidade de xogo consistente na adxudicación dun ou varios premios mediante a celebración dun sorteo ou selección por azar, entre os adquirentes de soportes de participación de carácter material, informático, telemático ou interactivo, nunha data determinada, e sempre que para participar sexa necesaria a realización dunha achega económica.

As rifas poden ter carácter permanente ou ocasional. A modalidade de xogo de rifa permanente non se haxa regulada polo tanto non é posible a organización e comercialización de ditas Rifas ao ter a consideración legal de prohibidas de acordo cos disposto no artigo 5.3 da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo.

Na actualidade só é posible a realización de Rifas que teñan carácter ocasional ou esporádico, entendéndose por tal aquel xogo que non se celebra periódica ou permanentemente ou, existindo periodicidade, esta é, como mínimo, anual. Así mesmo, os xogos ocasionais ou esporádicos non poden formar parte da actividade ordinaria das entidades que os organizan.

O obxecto da Rifa pode ser un ben moble, inmoble, semovente ou dereitos ligados a estes, pero nunca poderá consistir en premios monetarios.

As solicitudes de autorización para a celebración de Rifas ocasionais e a súa documentación a achegar será a seguinte:

Na solicitude de Rifa deberán constar os seguintes datos:

 1. Identificación da persoa interesada e, no seu caso, do seu representante.
 2. Enderezo para os efectos de notificacións en España.
 3. Lugar, data e sinatura do solicitante.
 4. Se é o caso, solicitude de autorización para realizar actividades de publicidade, promoción ou patrocinio.

Xunto coa solicitude deberán achegar a seguinte documentación:

 1. Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte do solicitante, se se trata dunha persoa física. No caso de persoas xurídicas, escritura de constitución ou modificación, inscritas no Rexistro Mercantil ou, no caso das estranxeiras, no rexistro equivalente do país onde teñan a súa sede xunto coa acreditación da persoa e a capacidade de quen actúe na súa representación en España.
 2. Credencial de estar ao corrente das obrigas fiscais e de Seguridade Social.
 3. Declaración responsable de non se encontrar incurso en ningún dos supostos establecidos no artigo 13.2 da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, de persoas que non poden ser titulares de licenzas ou autorizacións de actividades de xogo.
 4. Xustificación de ter realizado o pagamento da taxa establecida no artigo 49.2.d) da Lei 13/2011. No momento actual, a citada taxa ascende a 100 euros. Formulario taxa
 5. Documentación xustificativa da propiedade e a dispoñibilidade do premio ou premios ofrecidos, e que poderá consistir, segundo o caso, en facturas, contratos, escrituras ou certificacións notariais. A DXOX, en función do valor ou a natureza do premio ou premios ofertados, poderá requirir os interesados para que acheguen canta documentación e información adicional sexa considerada necesaria para a axeitada xustificación.
 6. Bases da Rifa, que en caso de concederse a autorización, deberán estar publicadas e a disposición dos posibles participantes durante todo o período de realización da Rifa, ata o final do prazo de caducidade dos premios. Nestas Bases figurarán, polo menos, os seguintes datos:
 • Identificación da persoa física ou xurídica que promove a rifa.
 • Prohibición de participar aos menores de idade e incapacitados legalmente.
 • Descrición do premio ou premios ofrecidos, e a súa valoración. Se é o caso, indicación expresa de que o premio se outorgará libre de gastos e impostos, ou en caso contrario, relación de gastos ou impostos que deberán ser asumidos polo participante gañador da Rifa. O valor dos premios ofrecidos debe ser superior, polo menos, ao 20% do importe de emisión de soportes de participación.
 • No caso de que o premio ofrecido na Rifa sexa un ben inmoble, na descrición do premio ou premios ofrecidos deberá constar como mínimo os seguintes aspectos:
 • Características xerais.
 • Enderezo.
 • Superficie.
 • Valor do inmoble.
 • No seu caso, descrición das cargas e gravames do inmoble, e especificación de se se van levantar antes da entrega do premio, ou de se o gañador, ao adquirir a propiedade, deberá facerse cargo destas.
 • Indicación da persoa obrigada ao pagamento dos gastos (notaría, escrituras, honorarios rexistradores, etc.) e impostos derivados da entrega do premio, con especificación de que o premio esta suxeito a tributación e ingreso á conta conforme ao disposto na vixente normativa do Imposto sobre a renda das persoas físicas.
 • Datas de comezo e finalización da venda dos soportes de participación. En ningún caso o período de tempo entre a data de comezo e a de realización do sorteo poderá ser superior ao ano.
 • Data e lugar do sorteo. Os Sorteos deberán realizarse ben ante Notario, ben en combinación con algún dos sorteos que organicen a Sociedade Estatal Lotarías e Apostas do Estado, S.A., ou a Organización Nacional de Cegos Españoles. Neste segundo caso, os solicitantes deberán achegar á súa solicitude o documento onde conste a aceptación da entidade organizadora do Sorteo.
 • Forma e lugar de publicación dos resultados do sorteo.
 • Territorio que alcanzará a venda.
 • Número de soportes da participación que se emitirán.
 • Prezo da participación.
 • Descrición detallada, se é o caso, do procedemento telemático a través do cal se vai realizar a venda de soportes de participación e da forma de garantir ao comprador dos soportes a súa participación.
 • Prazo de caducidade do premio ou premios obtidos, que non poderá ser inferior a un ano.
 • Forma en que han de adxudicarse os premios.
 • Declaración de que a persoa física ou xurídica organizadora da Rifa se constitúe como única garante da dispoñibilidade do premio ou premios e como única obrigada á entrega do ben ao gañador da Rifa.
 1. Modelo de soporte de participación na Rifa, no que deberán constar, polo menos, os seguintes extremos:
 • Data de autorización da Rifa.
 • Número total de soportes e número do soporte individual.
 • Prezo da participación.
 • Prazo de caducidade do premio obtido.
 • Identificación e sinatura do realizador da Rifa, ou do seu representante .
 • Valor do premio.
 • Especificación, se procede, de que o premio está suxeito a ingreso á conta por Imposto da renda das persoas físicas.
 • Data e lugar do Sorteo.
 • Forma e publicación dos resultados.
 • Lugar en que se encontran publicadas as bases.

A partir do 2 de outubro de 2016, entra en vigor o artigo 14.2 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas, en virtude do cal as persoas xurídicas estarán obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo.

En cumprimento do citado precepto e concordantes, a partir da data indicada, calquera solicitude, e documentación que a acompañe, dirixida á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOX), deberase presentar facendo uso da sede electrónica do órgano, polo que non se admitirán a trámite aquelas solicitudes que eventualmente poidan ser presentadas por calquera outro medio, suposto este último no que se requirirá ao interesado posterior emenda mediante presentación electrónica.

O formulario electrónico para a realización da devandita presentación electrónica encóntrase na sede electrónica desta Dirección Xeral.

REQUISITOS ECONÓMICOS

Xustificación de ter realizado o pagamento da taxa que no momento actual ascende a 100 euros. Formulario taxa

No caso de realizar o pagamento telemático da taxa, o xustificante deste poderá ser incorporado á solicitude electrónica. No caso de realizar o pagamento de forma presencial nunha entidade bancaria, deberá achegar unha imaxe escaneada deste na solicitude electrónica, así como presentar o xustificante orixinal na oficina de rexistro da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (rúa Atocha, 3, Madrid 28012) ou nunha oficina de rexistro habilitada de calquera administración públicaç

Máis información sobre a taxa de xogo

 

OUTROS REQUISITOS

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, poderá establecer requirimentos especiais, incluída a constitución de garantías, naqueles casos en que o valor do premio ou premios ofertados ou as especiais condicións dalgunha das rifas solicitadas así o aconselle.

 

RÉXIME FISCAL

As persoas, físicas ou xurídicas, que realicen Rifas estarán suxeitos ao pagamento do Imposto sobre actividades de xogo, nas condicións e co tipo de gravame que se establece no artigo 48 da Lei 13/2011. Este tipo é o 20 % dos ingresos brutos que se obteña pola participación no xogo, así como calquera outro ingreso que se poida obter, directamente derivado da organización ou celebración da Rifa. No caso de Rifas que sexan declaradas benéficas ou de utilidade pública, o tipo será do 7%.

A xestión, recadación, liquidación e inspección do imposto corresponderá á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Igualmente, as persoas, físicas ou xurídicas, que realicen Rifas estarán obrigados a practicar os ingresos no Tesouro, en concepto de pagamento á conta do Imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente ao perceptor, que se deriven da normativa vixente en cada momento para ese Imposto.

Autorizacións para xogo ocasional

A explotación e organización de xogos que teñan carácter ocasional ou esporádico require a obtención previa da autorización correspondente. O outorgamento destas autorizacións corresponde á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

Enténdese por xogo ocasional ou esporádico aquel xogo que non se celebra periódica ou permanentemente, ou, existindo periodicidade, esta é, como mínimo, anual. Os xogos ocasionais ou esporádicos non forman parte da actividade ordinaria das entidades que os organizan.

AUTORIZACIÓNS: a celebración de calquera actividade de xogo das que figuran na Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, que teña o carácter de ocasional deberá contar coa previa autorización emitida pola DXOX.

PROCEDEMENTO DE AUTORIZACIÓN

Presentación das solicitudes de autorización ante a DXOX, que resolverá no prazo dun mes. Transcorrido ese prazo sen que se tivese notificado resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada por silencio.

REQUISITOS DAS SOLICITUDES

Requisitos administrativos:

 • identificación da modalidade ou tipo de xogo que se pretende explotar
 • regras do xogo
 • medios de comercialización
 • ámbito territorial
 • importe do premio ou premios
 • importe a satisfacer polos participantes
 • acreditar que non están incursos en ningún dos supostos establecidos no artigo 13.2 da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, de persoas que non poden ser titulares de licenzas ou autorizacións de actividades de xogo
 • acreditar estar ao corrente das obrigas fiscais e de Seguridade Social.
 • se é o caso, solicitude de autorización para realizar actividades de publicidade, promoción ou patrocinio.

A partir do 2 de outubro de 2016, entra en vigor o artigo 14.2 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas, en virtude do cal as persoas xurídicas estarán obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo.

En cumprimento do citado precepto e concordantes, a partir da data indicada, calquera solicitude, e documentación que a acompañe, dirixida á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOX), deberase presentar facendo uso da sede electrónica do órgano, polo que non se admitirán a trámite aquelas solicitudes que eventualmente poidan ser presentadas por calquera outro medio, suposto este último no que se requirirá ao interesado posterior emenda mediante presentación electrónica.

O formulario electrónico para a realización da devandita presentación electrónica encóntrase na sede electrónica desta Dirección Xeral.

Requisitos económicos: Acreditar a suficiente solvencia económica para afrontar o pagamento do premio. Xustificar o pagamento da taxa que no momento actual ascende a 100 euros. Formulario taxa

En el cas de fer el pagament telemàtic de la taxa, el justificant d’aquest es podrà incorporar a la sol·licitud electrònica. En el cas de fer el pagament de manera presencial en una entitat bancària, n’haureu d’adjuntar una imatge escanejada a la sol·licitud electrònica, i presentar el justificant original a l’oficina d’inscripcions de la Direcció General d’Ordenació del Joc (c/ Atocha, 3, Madrid 28012) o a una oficina d’inscripcions habilitada de qualsevol Administració pública

Més informació sobre la taxa de joc

Requisitos técnicos: Acreditar a solvencia técnica para o correcto desenvolvemento do xogo

RÉXIME FISCAL

As persoas, físicas ou xurídicas, que obteñan a autorización para a celebración de actividades de xogo de carácter ocasional estarán suxeitos ao pagamento do Imposto sobre actividades de xogo, nas condicións e cos tipos de gravame que se establecen no artigo 48 da Lei 13/2011.
A xestión, recadación, liquidación e inspección do imposto corresponderá á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais

Aqueles sorteos que, con finalidade exclusivamente publicitaria ou de promoción dun produto ou servizo, e tendo como única contraprestación o consumo do produto ou servizo, sen sobreprezo nin tarificación adicional ningunha, ofrecen premios en metálico, especie ou servizos, esixindo, no seu caso, a condición de cliente da entidade obxecto da publicidade ou promoción.

As combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais están excluídas do ámbito de aplicación da Lei de regulación do xogo, con excepción do establecido en relación ao Imposto sobre actividades de xogo, polo que para a súa realización non é precisa a obtención de licenza ou autorización ningunha, nin a realización de comunicación previa á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo. Polo tanto, a súa realización quedará sometida ás normas xerais do dereito mercantil e civil que lles poidan resultar de aplicación.

RÉXIME FISCAL

Non obstante, o anterior, as persoas, físicas ou xurídicas, que realicen combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais estarán suxeitos ao pagamento do Imposto sobre actividades de xogo, nas condicións e co tipo de gravame que se establece no artigo 48 da Lei 13/2011. Este tipo é o 10 % do importe total do valor de mercado dos premios ofrecidos ou vantaxes concedidas aos participantes.

A xestión, recadación, liquidación e inspección do imposto corresponderá á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Igualmente, as persoas, físicas ou xurídicas, que realicen combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais estarán obrigados a practicar as retencións e/ou ingresos no Tesouro, en concepto de pagamento á conta do Imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente ao perceptor que se deriven da normativa vixente en cada momento para ese imposto.