Autorizacións para xogo ocasional

A explotación e organización de xogos que teñan carácter ocasional ou esporádico require a obtención previa da autorización correspondente. O outorgamento destas autorizacións corresponde á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

Enténdese por xogo ocasional ou esporádico aquel xogo que non se celebra periódica ou permanentemente, ou, existindo periodicidade, esta é, como mínimo, anual. Os xogos ocasionais ou esporádicos non forman parte da actividade ordinaria das entidades que os organizan.

AUTORIZACIÓNS: a celebración de calquera actividade de xogo das que figuran na Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, que teña o carácter de ocasional deberá contar coa previa autorización emitida pola DXOX.

PROCEDEMENTO DE AUTORIZACIÓN

Presentación das solicitudes de autorización ante a DXOX, que resolverá no prazo dun mes. Transcorrido ese prazo sen que se tivese notificado resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada por silencio.

REQUISITOS DAS SOLICITUDES

Requisitos administrativos:

  • identificación da modalidade ou tipo de xogo que se pretende explotar
  • regras do xogo
  • medios de comercialización
  • ámbito territorial
  • importe do premio ou premios
  • importe a satisfacer polos participantes
  • acreditar que non están incursos en ningún dos supostos establecidos no artigo 13.2 da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, de persoas que non poden ser titulares de licenzas ou autorizacións de actividades de xogo
  • acreditar estar ao corrente das obrigas fiscais e de Seguridade Social.
  • se é o caso, solicitude de autorización para realizar actividades de publicidade, promoción ou patrocinio.

A partir do 2 de outubro de 2016, entra en vigor o artigo 14.2 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas, en virtude do cal as persoas xurídicas estarán obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo.

En cumprimento do citado precepto e concordantes, a partir da data indicada, calquera solicitude, e documentación que a acompañe, dirixida á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOX), deberase presentar facendo uso da sede electrónica do órgano, polo que non se admitirán a trámite aquelas solicitudes que eventualmente poidan ser presentadas por calquera outro medio, suposto este último no que se requirirá ao interesado posterior emenda mediante presentación electrónica.

O formulario electrónico para a realización da devandita presentación electrónica encóntrase na sede electrónica desta Dirección Xeral.

Requisitos económicos: Acreditar a suficiente solvencia económica para afrontar o pagamento do premio. Xustificar o pagamento da taxa que no momento actual ascende a 100 euros. Formulario taxa

En el cas de fer el pagament telemàtic de la taxa, el justificant d’aquest es podrà incorporar a la sol·licitud electrònica. En el cas de fer el pagament de manera presencial en una entitat bancària, n’haureu d’adjuntar una imatge escanejada a la sol·licitud electrònica, i presentar el justificant original a l’oficina d’inscripcions de la Direcció General d’Ordenació del Joc (c/ Atocha, 3, Madrid 28012) o a una oficina d’inscripcions habilitada de qualsevol Administració pública

Més informació sobre la taxa de joc

Requisitos técnicos: Acreditar a solvencia técnica para o correcto desenvolvemento do xogo

RÉXIME FISCAL

As persoas, físicas ou xurídicas, que obteñan a autorización para a celebración de actividades de xogo de carácter ocasional estarán suxeitos ao pagamento do Imposto sobre actividades de xogo, nas condicións e cos tipos de gravame que se establecen no artigo 48 da Lei 13/2011.
A xestión, recadación, liquidación e inspección do imposto corresponderá á Axencia Estatal de Administración Tributaria.