Autoritzacions per a joc ocasional

L'explotació i l'organització de jocs que tinguin caràcter ocasional o esporàdic requereix l'obtenció prèvia de l'autorització corresponent. L'atorgament d'aquestes autoritzacions correspon a la Direcció General d'Ordenació del Joc.

S'entén per joc ocasional o esporàdic aquell joc que no se celebra periòdicament o permanentment o, en cas que hi hagi periodicitat, aquesta és, com a mínim, anual. Els jocs ocasionals o esporàdics no formen part de l'activitat ordinària de les entitats que els organitzen.

AUTORITZACIONS: la celebració de qualsevol activitat de joc de les que figuren a la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, que tingui el caràcter d'ocasional haurà de disposar de la prèvia autorització emesa per la DGOJ.

PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ

Presentació de les sol·licituds d'autorització davant de la DGOJ, que resoldrà en el termini d'un mes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci.

REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS

Requisits administratius:

  • identificació de la modalitat o tipus de joc que es pretén explotar
  • regles del joc
  • mitjans de comercialització
  • àmbit territorial
  • import del premi o premis
  • import a satisfer pels participants
  • acreditar que no estan sotmesos a cap dels supòsits establerts a l'article 13.2 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, de persones que no poden ser titulars de llicències o autoritzacions d'activitats de joc
  • acreditar estar al corrent de les obligacions fiscals i de Seguretat Social.
  • si escau, sol·licitud d'autorització per realitzar activitats de publicitat, promoció o patrocini.

A partir del 2 d’octubre de 2016 i de l’entrada en vigor de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en virtut del qual les persones jurídiques estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

En compliment del precepte esmentat i concordants, a partir de la data indicada, qualsevol sol·licitud i documentació que acompanyeu, adreçada a la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ), s’haurà de presentar fent ús de la Seu electrònica de l’òrgan, i no s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds que eventualment es puguin presentar per qualsevol altre mitjà, suposat aquest últim en què es requerirà a l’interessat una esmena posterior mitjançant presentació electrònica.

El formulari electrònic per a la realització d’aquesta presentació electrònica es troba a la Seu electrònica d’aquesta Direcció General.

Requisits econòmics: Acreditar la solvència econòmica suficient per assumir el pagament del premi. Justificar el pagament de la taxa, que actualment ascendeix a 100 euros. Formulari taxa

En el cas de fer el pagament telemàtic de la taxa, el justificant d’aquest es podrà incorporar a la sol·licitud electrònica. En el cas de fer el pagament de manera presencial en una entitat bancària, n’haureu d’adjuntar una imatge escanejada a la sol·licitud electrònica, i presentar el justificant original a l’oficina d’inscripcions de la Direcció General d’Ordenació del Joc (c/ Atocha, 3, Madrid 28012) o a una oficina d’inscripcions habilitada de qualsevol Administració pública

Més informació sobre la taxa de joc

Requisits tècnics: Acreditar la solvència tècnica per al desenvolupament correcte del joc

RÈGIM FISCAL

Les persones, físiques o jurídiques, que obtinguin l'autorització per a la celebració d'activitats de joc de caràcter ocasional estaran subjectes al pagament de l'impost sobre activitats de joc, en les condicions i amb els tipus de gravamen que estableix l'article 48 de la Llei 13/2011.
La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de l'impost corresponen a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.