1. Llicències i autoritzacions de joc de la DGOJ

Llicències i autoritzacions de joc de la DGOJ

Índex activitat DGOJ

 

Per a informació general sobre els procediments de llicències de joc pot consultar la secció dedicada a tal efecte al web de la Direcció General.

Llicències generals de joc: convocatòries d’atorgament i extincions i renúncies Torna a l’inici de la pàgina

Des de la creació i posada en marxa de la Direcció General s’han efectuat tres convocatòries d’atorgament de llicències generals de joc.

  • Convocatòria de novembre del 2011

A la convocatòria d’atorgament de llicències de joc (Ordre EHA/3124/2011, per la qual s’aprova el plec de bases que han de regir la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i explotació d’activitats de joc, en les modalitats d’apostes, concursos i altres jocs, BOE de 18 de novembre de 2011 i Resolució de 16 de novembre de 2011, de la Direcció General d’Ordenació del Joc, per la qual s’estableix el procediment de sol·licitud i atorgament de llicències singulars) es van presentar 59 societats que van sol·licitar 98 llicències generals i 202 llicències singulars, la qual cosa fa un total de 300 llicències sol·licitades.

Com a resultat de la resolució d’aquesta convocatòria, s’han atorgat 93 llicències generals per a les modalitats de joc d’apostes, concursos i altres jocs, i 189 llicències singulars corresponents als diferents tipus de joc, la qual cosa fa un total de 282 llicències atorgades a 55 entitats llicenciatàries de les 59 sol·licitants.

  • Convocatòria d’octubre del 2014

Amb la publicació de l’Ordre HAP/1995/2014, de 29 d’octubre, per la qual s’aprova el plec de bases que han de regir la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i l’explotació d’activitats de joc de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, es va donar inici al segon procés d’atorgament de llicències generals per al desenvolupament i explotació de les activitats de joc d’àmbit estatal per a aquelles entitats interessades a ser operadores de joc a Espanya, o bé per a aquelles entitats que ja compten amb un títol habilitant d’àmbit estatal i que volen ampliar l’oferta de joc.

L’esmentada ordre també va significar l’entrada en vigor dels jocs d’apostes creuades i màquines d’atzar, la reglamentació bàsica de les quals es va aprovar mitjançant les ordres corresponents el juliol del 2014.

Com a resultat del procés, a 10 entitats que no comptaven amb llicència general de joc se’ls va atorgar un total de 18 llicències generals. Així mateix, va haver-hi un total de 7 operadors que, amb caràcter previ, ja comptaven amb llicències de joc i que van obtenir un total de 7 llicències generals. Així mateix, van ser inadmeses 2 sol·licituds per no reunir els requisits normativament establerts. D’altra banda, de manera concurrent a aquest procés, es van sol·licitar, simultàniament a les llicències generals a les quals estan vinculades, 36 llicències singulars de diversos tipus de joc. D’aquestes, en un cas el presentador va desistir de la sol·licitud presentada i en el cas de 7 d’elles se’n va produir la inadmissió, o bé per haver-se presentat fora de termini, o bé per haver-se desestimat la sol·licitud de llicència general a què estaven vinculades.

  • Convocatòria de desembre del 2017

El 16 de desembre de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP/1227/2017, de 5 d’octubre, per la qual s’aprova el plec de bases que han de regir la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i l’explotació d’activitats de joc de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

El termini de presentació de sol·licituds de llicències generals finalitza amb el transcurs d’un any comptant a partir de l’endemà a la publicació de l’ordre per la qual s’aprova el referit plec de bases, i finalitza a les 13.00 hores de l’últim dia inclòs en el termini esmentat. El còmput del termini es fa conforme al que preveu l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada finalitza el termini corresponent, es procedeix a incorporar el resum agregat del resultat de la convocatòria .

 

Atorgament de noves llicències generals
 
  2011 2014 Total
Altres jocs 45 10 55
Apostes 30 15 45
Concursos 18   18
Total 93 25 118

 

Extinció i renúncia de llicències  generals
 
  2012 2013 2014 2015 Total
G R G R G R G R
Altres jocs   2   1   1 1 4 9
Apostes   4   1   2   2 9
Concursos   1       2 1 4 8
Total   7   2   5 2 10 26

G. Extinció per no renovació de les garanties (art. 42 RD 1614/2011)
R. Renúncia

 

Llicències singulars: sol·licituds d’atorgament i extincions i renúncies Torna a l’inici de la pàgina

El procediment vigent per a la sol·licitud de llicències singulars és l’aprovat mitjançant la Resolució de la Direcció General d’Ordenació del Joc amb data 1 de desembre de 2017, per la qual, de conformitat amb l’article 17 del Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc (LRJ), pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc, s’estableix el procediment de sol·licitud i atorgament de les llicències singulars per al desenvolupament i l’explotació dels diferents tipus d’activitats de joc.

Anteriorment al mateix han existit uns altres dos procediments que regulaven l’atorgament de les llicències singulars:

  • Resolució de 10 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Ordenació del Joc, per la qual, de conformitat amb l’article 17 del Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc, s’estableix el procediment de sol·licitud i atorgament de les llicències singulars per al desenvolupament i l’explotació dels diferents tipus d’activitats de joc.
  • Resolució de 10 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Ordenació del Joc, per la qual, de conformitat amb l’article 17 del Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc, s’estableix el procediment de sol·licitud i atorgament de les llicències singulars per al desenvolupament i l’explotació dels diferents tipus d’activitats de joc.

 

Atorgament de noves llicències singulars
 
Llicència general Llicència singular 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
ALTRES JOCS              
  Pòquer 29           29
  Bingo 26 2 1 1 1 1 32
  Ruleta 32 1 2 7 3 3 48
  Blackjack 29 2 3 6 2 4 46
  Jocs complementaris 7           7
  Punt i banca 21 1   3 1   26
  Màquines d’atzar       30 7 3 40
APOSTES              
  Aposta esportiva - mútues 7 2   1     10
  Aposta hípica - mútues              
  Aposta esportiva - contrapartida 23 1 2 10 1 5 42
  Aposta hípica - contrapartida 10 2 2 3   1 18
  Altres apostes - contrapartida 11 2 3 5   3 24
  Aposta esportiva - creuades       2     2
  Altres apostes - creuades       1     1
CONCURSOS              
  Concursos 9         1 10
Total   204 13 13 69 15 21 335

 

 

 

Extinció i renúncia de llicències singulars
 
  2013 2014 2015 2016 2017 Total
A B R A B R A C D R A B D R A D R
LG - ALTRES JOCS                                    
LS - pòquer 1   1 1   1 2 1   3 4       4 3   21
LS - bingo 2 2 1             6 3       6 3   23
LS - ruleta   1     1 1     2 4               9
LS - blackjack   1     1 1       5     1         9
LS - jocs complementaris   1       1         1     1   3   7
LS - punt i banca   3           1 2 2             1 9
LS - màquines d’atzar                                    
LG - APOSTES                                    
LS - aposta esportiva - mútua   1 2             1         2 1   7
LS - aposta esportiva - contrapartida   1 2   1 2       2   1       2   11
LS - aposta hípica - contrapartida 1 1 1 1   1     1 1     1         8
LS - altres apostes - contrapartida 4   1 1     1     1         1     9
LG - CONCURSOS                                    
LS - concursos               1   3         2 1   7
Total 8 11 8 3 3 3 3 5 28 8 1 2 1 15 13 1 120

A. Extinció per falta d’exercici de la llicència singular, durant almenys un any (art. 9.5 Llei 13/2011)
B. Extinció per no obtenció d’homologació definitiva de la llicència singular (art. 17 RD 1614/2011)
C. Extinció per no renovació de les garanties (art. 42 RD 1614/2011)
D. Extinció per transcurs de termini de llicència singular, sense haver-se sol·licitat o concedida la seva renovació (art. 9.5 Llei 13/2011)
R. Renúncia

 

Llicència singular vigent per modalitat de joc 2013-2017

 

Autoritzacions ocasionals de joc Torna a l’inici de la pàgina

En relació amb l’activitat relativa a les autoritzacions ocasionals de jocs, l’activitat de la DGOJ es preveu en els quadres següents:

Autorització d’activitats de joc ocasional
 
  Autoritzades Desestimades Desistides D’altres
2013 4   7  
2014 5 3 2 1
2015 5 2 6 2
2016 11   1 4
2017 10 3 6 5

 

Autorització de jocs de loteria
 
   
2012 Sol·licitud CREU ROJA ESPANYOLA
– Sorteig de l’Or 2012
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 14 de març de 2012
– Sorteig de l’Or 2013
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 5 de desembre de 2013
Sol·licitud SOCIETAT ESTATAL LOTERIES I APOSTES DE L’ESTAT
– Comercialització del joc Gordo de la Primitiva a través de la Loteria Nacional de la República  Dominicana
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 27 de juliol de 2012
– Comercialització del joc Joker
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 30 de juliol de 2012
Sol·licitud ORGANITZACIÓ NACIONAL DE CECS ESPANYOLS (ONCE)
– Projecte de joc de loteria (Eurojackpot)
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 4 de juny de 2012
2013 Sol·licitud CREU ROJA ESPANYOLA
– Sorteig de l’Or 2014
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 20 de desembre de 2013
Sol·licitud SOCIETAT ESTATAL LOTERIES I APOSTES DE L’ESTAT
 – Modificació del joc (Joker: Grup Primitiva/Euromilions)
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 20 de desembre de 2013
ALTRES ORGANITZACIONS
- Quatre sol·licituds de sorteig
►Resolució d’arxivament per als quatre expedients
2014 Sol·licitud CREU ROJA ESPANYOLA
– Sorteig de l’Or 2015
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 9 de gener de 2015
ALTRES ORGANITZACIONS
- Quatre sol·licituds de sorteig
►Resolució d’arxivament per als quatre expedients
2015 Sol·licitud CREU ROJA ESPANYOLA
– Sorteig de l’Or 2016
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 12 de gener de 2016
Sol·licitud SOCIETAT ESTATAL LOTERIES I APOSTES DE L’ESTAT
 - Sol·licitud de jocs de loteria no ocasionals
►Informe dels articles 24 i 25 del RD 1614/2011
ALTRES ORGANITZACIONS
- Deu sol·licituds de sorteig
2016 ORGANITZACIÓ IMPULSORA DE DISCAPACITATS (OID)
– Dues sol·licituds de jocs no ocasionals
►Resolució de desestimació en ambdós expedients
Sol·licitud SOCIETAT ESTATAL LOTERIES I APOSTES DE L’ESTAT
 - Sol·licitud de jocs de loteria no ocasionals
►Informe dels articles 24 i 25 del RD 1614/2011
2017 Sol·licitud CREU ROJA ESPANYOLA
– Sorteig de l’Or 2017
►Aprovació mitjançant ORDRE MINISTERIAL de 13 de gener de 2017

 

Autorització de màquines d’atzar tipus B. Vaixells de passatge en línia regular
 
(Vaixells de passatge línia regular) 2013 2014 2015 2016 2017
Autorització d’instal·lació als vaixells   11 8 17  
Autorització per canvi d’ubicació 5 4 7 15 9
Autorització d’instal·lació de màquines   3 2 23 4
Renovació de vigència 7 1 7 1  
Autorització de canvis fiscals   8 5 3 13
Total 12 27 29 59 26

 

Índex activitat DGOJ