Prestadors de serveis de la societat de la informació

Prestadors de serveis d'intermediació i mitjans de pagament electònic

Qualsevol joc que s'ofereixi a Espanya sense disposar d'un títol habilitant obtingut a Espanya representa joc il·legal.

Per servei d'intermediació s'entén qualsevol servei de la societat de la informació pel qual es facilita la prestació o la utilització d'altres serveis de la societat de la informació o l'accés a la informació.

Són serveis d'intermediació la provisió de serveis d'accés a Internet, la transmissió de dades per xarxes de telecomunicacions, la realització de còpia temporal de les pàgines d'Internet sol·licitades pels usuaris, l'allotjament als propis servidors de dades, aplicacions o serveis subministrats per altres i la provisió d'eines de cerca, accés i recopilació de dades o d'enllaços a altres llocs d'Internet.

La cooperació amb els prestadors de serveis de la societat de la informació i mitjans de pagament electrònic s'emmarca principalment en la persecució del joc il·legal. Aquesta col·laboració adquireix especial importància quan el joc es fa a través de canals telemàtics (Internet, telefònic, SMS o altres).

Amb aquesta finalitat, la Llei 13/2011 de regulació del joc introdueix dos tipus de requeriments que tant els prestadors de la societat de la informació com els mitjans de pagament han d'atendre i executar:

  • Requeriments d'informació (article 21.8).
  • Requeriments de cessament per a l'adopció de mesures cautelars o definitives, per a la interrupció de les activitats de joc il·legal o per a la retirada els continguts associats (article 47).

L'incompliment dels requeriments podria ser constitutiu d'una infracció greu (article 40.e).