Relacions institucionals

 

La Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ) manté relacions amb diversos organismes i agrupacions, tant de l’Administració i del sector públic com del sector privat, fundacions i associacions de diversa índole.  Passem revista breument a les principals relacions institucionals i el seu caràcter.

 

Relacions institucionals amb altres ministeris i ens públics Torna al començament de la pàgina

Addicionalment, la DGOJ manté línies de cooperació amb altres ministeris i entitats de l’Administració, com el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d’Estat per a les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, amb què ha establert conjuntament l’Acord de corregulació (PDF, aprox. 738 kB) i el Codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc (PDF, aprox. 401 kB). 

També manté contactes amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per col·laborar en el tractament d'afectats per ludopaties.

Així mateix, la DGOJ col·labora amb les forces i cossos de seguretat competents en la investigació de vigilància i inspecció del compliment de la normativa en matèria de joc i amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries en la prevenció de fenòmens de blanqueig de capitals.

 

Relacions institucionals amb la UE i altres reguladors europeus Torna al començament de la pàgina

La DGOJ manté contactes amb els organismes de la Unió Europea que coordinen els temes relatius al joc. Encara que la Comissió Europea considera que la regulació del joc i els aspectes relatius a aquest són competència dels estats membres, supervisa que les normes nacionals no impedeixin la lliure competència ni suposin barreres a l'establiment d'empreses comunitàries.

De manera permanent, es contacta amb els òrgans reguladors de països europeus que disposen d'una regulació del joc similar a l'espanyola amb la finalitat de promoure-hi la cooperació i l'intercanvi d'informació, de manera que es faciliti la coordinació de les diverses regulacions i sistemes d'inspecció nacionals, amb vista a la futura construcció d'un context supranacional d'autorització de joc.

La DGOJ desenvolupa una activitat important al si de la Unió Europea:

  • Comissió Europea: grup d’experts en matèria de joc on-line.
  • CEN/CENELEC en relació amb els possibles estàndards europeus sobre els sistema d’informe dels operadors de joc.
  • Consell d’Europa: participació en els treballs desenvolupats en el marc de l’Acord parcial ampliat sobre esports (Enlarged Partial Agreement on Sport, EPAS), l’objectiu primordial del qual és preservar la integritat de l’esport i evitar el falseig d’apostes esportives.

En aquest context, el Conveni del Consell d’Europa sobre Manipulació de les Competicions Esportives va ser signat per l’Estat espanyol el 7 de juliol de 2015, i encara està pendent de ratificació.

La DGOJ forma part del grup de treball creat a instàncies de la Secretaria del Conveni per fomentar la implantació de les plataformes nacionals contra la manipulació de competicions esportives en els diferents Estats. Aquestes plataformes tenen per finalitat, entre d’altres, rebre, centralitzar i analitzar informació sobre apostes irregulars i sospitoses fetes en relació amb competicions esportives que tinguin lloc al territori de la part i, quan procedeixi, ha d’emetre les alertes corresponents; i cooperar amb totes les organitzacions i autoritats pertinents, a escala nacional i internacional, incloses les plataformes nacionals d’altres Estats.

 

Relacions institucionals amb Reguladors Iberoamericans Vuelve al inicio de la página

La DGOJ, dins del pla de col·laboració institucional amb altres jurisdiccions, té com a línia d'acció prioritària l'establir mecanismes de cooperació amb els reguladors de joc iberoamericans. Per a això ve participant en les diferents edicions del Cim Iberoamericà del Joc, com ha impulsat la celebració d'un seminari amb l'objecte d'impulsar que les respectives normatives nacionals de joc online en l'àmbit iberoamericà es desenvolupin sota paràmetres similars, ajudant tant a minorar dels riscos que suposa l'absència d'aquesta regulació com al desenvolupament econòmic de tots els sectors involucrats.
 

 

Amb la societat civil Torna al començament de la pàgina

La principal funció de la DGOJ i la seva veritable raó de ser és la protecció dels consumidors espanyols, en general, i més específicament dels menors i dels grups de persones dependents i vulnerables davant l'addicció al joc.

A fi d'aconseguir el millor compliment d'aquesta funció, la DGOJ ha establert vincles i canals de col·laboració per al seu estudi.

Així mateix, s'han establert mesures de protecció per als grups afectats i de prevenció de la ludopatia, amb diferents interlocutors de la societat civil com a associacions de ludòpates rehabilitats, universitats que estudien el tema de l'addicció al joc, tant des d'una perspectiva social com mèdica, així com també amb centres d'atenció i tractament de l'addicció al joc i investigadors.

A través de les línies de col·laboració establertes, s'intenta aconseguir un alt grau de protecció dels grups vulnerables i l'establir mesures i sistemes d'atenció als possibles afectats per les conseqüències negatives del joc.

La DGOJ col·labora igualment amb els mateixos operadors de joc per a l'establiment i la posada en pràctica d'aquestes mesures.