Combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais

Aqueles sorteos que, con finalidade exclusivamente publicitaria ou de promoción dun produto ou servizo, e tendo como única contraprestación o consumo do produto ou servizo, sen sobreprezo nin tarificación adicional ningunha, ofrecen premios en metálico, especie ou servizos, esixindo, no seu caso, a condición de cliente da entidade obxecto da publicidade ou promoción.

As combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais están excluídas do ámbito de aplicación da Lei de regulación do xogo, con excepción do establecido en relación ao Imposto sobre actividades de xogo, polo que para a súa realización non é precisa a obtención de licenza ou autorización ningunha, nin a realización de comunicación previa á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo. Polo tanto, a súa realización quedará sometida ás normas xerais do dereito mercantil e civil que lles poidan resultar de aplicación.

RÉXIME FISCAL

Non obstante, o anterior, as persoas, físicas ou xurídicas, que realicen combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais estarán suxeitos ao pagamento do Imposto sobre actividades de xogo, nas condicións e co tipo de gravame que se establece no artigo 48 da Lei 13/2011. Este tipo é o 10 % do importe total do valor de mercado dos premios ofrecidos ou vantaxes concedidas aos participantes.

A xestión, recadación, liquidación e inspección do imposto corresponderá á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Igualmente, as persoas, físicas ou xurídicas, que realicen combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais estarán obrigados a practicar as retencións e/ou ingresos no Tesouro, en concepto de pagamento á conta do Imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente ao perceptor que se deriven da normativa vixente en cada momento para ese imposto.