Combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals

Els sortejos que, amb finalitat exclusivament publicitària o de promoció d'un producte o servei i tenint com a única contraprestació el consum del producte o servei, sense sobrepreu ni cap tarifació addicional, ofereixen premis en metàl·lic, espècie o serveis, i que exigeixen, si escau, la condició de client de l'entitat objecte de la publicitat o promoció.

Les combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei de regulació del joc, a excepció d'allò establert en relació amb l'impost sobre activitats de joc, per la qual cosa per a la seva realització no cal l'obtenció de llicència ni cap autorització, ni la comunicació prèvia a la Direcció General d'Ordenació del Joc. Per tant, la seva realització quedarà sotmesa a les normes generals del dret mercantil i civil que els puguin resultar d'aplicació.

RÈGIM FISCAL

No obstant això, les persones, físiques o jurídiques que facin combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals estaran subjectes al pagament de l'impost sobre activitats de joc, en les condicions i amb el tipus de gravamen que estableix l'article 48 de la Llei 13/2011. Aquest tipus és el 10 % de l'import total del valor de mercat dels premis oferts o avantatges concedits als participants.

La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de l'impost corresponen a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Igualment, les persones físiques o jurídiques que facin combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals estan obligades a practicar les retencions i/o ingressos en el Tresor, en concepte de pagament a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al perceptor que es derivin de la normativa vigent en cada moment per a aquest impost.