Unidade de Mercado

Dentro das competencias que o CPX ten atribuídas, ao longo do ano 2014 iniciouse un labor de revisión da normativa autonómica coa finalidade de aproximar as regulacións autonómicas no marco dos principios recoñecidos na Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado. Dentro deses traballos analizáronse os requisitos esixidos polas comunidades autónomas á hora de acceder á actividade de xogo por parte dos operadores nos distintos subsectores, así como os requisitos esixidos ás máquinas B e as máquinas operadas por servidor.

A Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado  (en diante LGUM) pretende establecer os principios para garantir a unidade do mercado creando un ámbito máis favorable ao investimento e a competencia por medio do recoñecemento da validez nacional ás decisións tomadas polas autoridades competentes de orixe sobre a base dos principios de confianza mutua, e eficacia en todo o territorio nacional da actuacións administrativas. O obxectivo da norma é o de eliminar os posibles obstáculos que poidan existir en cada un dos sectores de actividade económica dentro do territorio nacional, facilitando a liberdade de circulación dos  factores de produción e permitindo aos operadores favorecerse da redución de custos derivadas das economías de escala, incentivando así o investimento, aumentando a produtividade, a competitividade, o crecemento económico e o emprego.

Segundo se establece na referida LGUM (artigo 12) "a través das conferencias sectoriais, as diferentes autoridades competentes analizarán e propoñerán as modificacións normativas necesarias para cumprir cos principios recollidos nesta Lei e establecer marcos reguladores adaptados aos seus principios e disposicións. "

Neste contexto, a Conferencia Sectorial do Xogo en cumprimento do disposto na Disposición Adicional Oitava da LGUM analizou determinadas condicións e requisitos requiridos para o acceso e exercicio da actividade no sector do xogo ao obxecto de impulsar os cambios normativos e reformas oportunas.