Activitats de joc regulades en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc

Als efectes de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc (d’ara endavant, LRJ), l’activitat de joc és aquella en la qual s’arrisquen quantitats de diners o objectes econòmicament avaluables en qualsevol forma sobre resultats futurs i incerts, dependents en alguna mesura de l’atzar, i que permetin la transferència entre els participants, amb independència que hi predomini el grau de destresa dels jugadors o siguin exclusivament o fonamentalment de sort, envit o atzar.

Per tant, perquè una activitat quedi sota l’àmbit d’aplicació de la LRJ, ha de reunir de manera concurrent els tres elements següents:

1. PAGAMENT per participar. La participació s’ha de fer a títol onerós.

Per fer-ho, s’exclouen del concepte d’activitat de joc d’atzar totes aquelles activitats que, tot i reunint els altres dos elements de l’activitat de joc, es duguin a terme a títol gratuït.

2. ATZAR en la determinació del resultat.

El resultat sobre el qual s’arrisquen les quantitats de diners o els objectes avaluables econòmicament ha de ser futur i incert i dependre en alguna mesura de l’atzar. Les regles de cada un dels jocs o activitats d’atzar han d’especificar en quin moment se sotmet a l’atzar la determinació del resultat.

Aquelles activitats en les quals l’atzar no s’articuli com a determinant en alguna mesura del resultat no es consideren activitats de joc (per exemple: la concessió d’un premi a través de la valoració d’un jurat nomenat ad hoc i amb caràcter previ a l’activitat).

3. PREMI transferit al participant guanyador.

La conseqüència de resultar guanyador en una activitat de joc és la transferència o la incorporació al patrimoni del participant guanyador dels diners o objecte avaluable econòmicament.  Els premis poden ser en metàl·lic o en espècie depenent de la modalitat de joc. Si no hi ha premi, no hi ha activitat de joc d’atzar.