Rifes permanents o no ocasionals

Concepte de rifa

1. S’entén per rifa aquella modalitat de joc que consisteix en l’adjudicació d’un o diversos premis mitjançant la celebració d’un sorteig o selecció per atzar entre els adquirents de bitllets, paperetes o altre documents o suports de participació de caràcter material, informàtic, telemàtic o interactiu, en una data determinada, i sempre que per participar-hi calgui fer una aportació econòmica.

2. L’objecte de la rifa pot ser un bé moble, immoble, semovent o drets lligats a aquests, sempre que no siguin premis dineraris.

Concepte de rifa de caràcter permanent o no ocasional

3. S’entén per rifa de caràcter permanent o no ocasional aquella que se celebra periòdicament o permanentment, o que forma part de l’activitat ordinària d’un operador de joc, sempre que la seva periodicitat sigui inferior a l’anual.

Puc desenvolupar una activitat de rifa de caràcter permanent o no ocasional?

4. El desenvolupament de rifes de caràcter no ocasional o permanent, com el de qualsevol altra activitat de joc, requerirà l’obtenció prèvia de les llicencies general i singular corresponents, d’acord amb el que estableix la Llei de regulació del joc i la seva normativa de desenvolupament.

5. No obstant això, en el moment actual no s’ha dut a terme el desenvolupament normatiu de la modalitat de rifes permanents, per la qual cosa no resulta possible l’organització i la comercialització de rifes no ocasionals.

6. Per tant, d’acord amb la normativa vigent en el moment actual, l’activitat de realització de rifes de caràcter no ocasional o permanent té la condició de prohibida.

Més informació a Rifes, joc ocasional i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries