Guia per a la utilització de logotips de la DGOJ

En relació amb l'ús dels quatre logotips que la DGOJ posa a disposició pública, la normativa de joc no estableix expressament un criteri sobre la seva utilització. No obstant això, el significant d'aquests logos està vinculat al compliment de determinats objectius fixats per la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc (LRJ) (com les polítiques de joc responsable i la protecció dels consumidors -art. 8.1-), o de certes obligacions vinculades a ells (les prohibicions subjectives d'accés al joc art. 6.2-; les reconegudes en el plec de bases -art. 10.1.a-, o la presentació d'un pla operatiu -art. 10.2). Aquests objectius i obligacions legals ens permeten traslladar alguns criteris per a l'ús dels logotips, i que van lligats a la diferent finalitat a la qual responen cadascun d'ells. Així:

Logotips sobre menors d'edat i l'autoprohibición.

Es corresponen amb prohibicions subjectives per participar en els jocs regulats en la Llei 13/2011 (als menors d'edat -art. 6.2.a LRJ-, i als comunament denominats “autoprohibidos” -art. 6.2.b LRJ-), i s'ha disposat la disponibilitat dels mateixos a través de la seva descàrrega atès que es considera recomanable la seva utilització pels operadors. Amb això es persegueix oferir símbols uniformes i inequívocs d'utilització general en el sector.

Logotip del segell Juego Seguro.

El segell de "Juego Seguro" és una marca creada per la DGOJ perquè sigui utilitzada únicament pels operadors de joc que tinguin llicència estatal atorgada per la DGOJ per desenvolupar activitats de joc, i que suposa una garantia que el joc està regulat, supervisat i controlat per aquesta Direcció general, i que assegura que el joc és just, que els operadors legals són fiables i que es compleixen tots els requisits de solvència, serietat i control que imposa la legislació de joc de l'Estat, en aquest cas la Llei 13/2011, de 27 de maig i el seu desenvolupament reglamentari. En aquest cas, aquest segell únicament podrà ser utilitzat pels operadors de joc amb llicència estatal, amb el que el seu ús encara que facultatiu és altament recomanable per a aquests operadors. D'altra banda, les empreses que no hagin obtingut títol habilitant (llicència o autorització) atorgat per l'Estat no podran utilitzar el segell "Juego Seguro" abans referit.

Logotip del portal web jugarbien.es.

La titularitat del domini en Internet http://www.jugarbien.es correspon a la DGOJ, i el seu contingut respon a l'objectiu de la DGOJ de proporcionar informació precisa i adequada sobre les activitats de joc, els principis de joc responsable, la protecció del consumidor i la prevenció o mitigació dels possibles efectes perjudicials que pugui produir el joc sobre les persones. Per això, s'entén que a l'efecte de les obligacions d'informació establertes en l'art. 8.1 LRJ (lletres a, b i c), l'ús d'aquest logotip i el seu enllaç és recomanable per als operadors, sense perjudici que puguin ampliar aquesta informació a través d'altres continguts que l'operador estimi oportú incloure.