Guía para a utilización de logotipos da DGOJ

En relación co uso do catro logotipos que a DGOJ pon a disposición pública, a normativa de xogo non establece expresamente un criterio sobre a súa utilización. Con todo, o significante deses logos está vinculado ao cumprimento de determinados obxectivos fixados pola Lei 13/2011, de 27 de maio, de regulación do xogo (LRJ) (como as políticas de xogo responsable e a protección do consumidores -art. 8.1-), ou de certas obrigacións vinculadas a eles (as prohibicións subxectivas de acceso ao xogo art. 6.2-; as recoñecidas no prego de bases -art. 10.1.a-, ou a presentación dun plan operativo -art. 10.2). Estes obxectivos e obrigacións legais permítennos trasladar algúns criterios para o uso dos logotipos, e que van ligados á distinta finalidade á que responden cada un deles. Así:

Logotipos sobre menores de idade e a autoprohibición.

Correspóndense con prohibicións subxectivas para participar nos xogos regulados na Lei 13/2011 (aos menores de idade -art. 6.2.a LRJ-, e aos comunmente denominados “autoprohibidos” -art. 6.2.b LRJ-), e dispúxose a dispoñibilidade dos mesmos a través da súa descarga tendo en conta que se considera recomendable a súa utilización polos operadores. Con iso perséguese ofrecer símbolos uniformes e inequívocos de utilización xeral no sector.

Logotipo do selo Juego Seguro.

O selo de "Juego Seguro" é unha marca creada pola DGOJ para que sexa utilizada unicamente polos operadores de xogo que teñan licenza estatal outorgada pola DGOJ para desenvolver actividades de xogo, e que supón unha garantía de que o xogo está regulado, supervisado e controlado por esta Dirección Xeral, e que asegura que o xogo é xusto, que os operadores legais son fiables e que se cumpren todos os requisitos de solvencia, seriedade e control que impón a lexislación de xogo do Estado, neste caso a Lei 13/2011, de 27 de maio e o seu desenvolvemento regulamentario. Neste caso, ese selo unicamente poderá ser utilizado polos operadores de xogo con licenza estatal, co que o seu uso aínda que facultativo é altamente recomendable para eses operadores. Por outra banda, as empresas que non obtivesen título habilitante (licenza ou autorización) outorgado polo Estado non poderán utilizar o selo "Juego Seguro" antes referido.

Logotipo do portal web jugarbien.es.

A titularidade do dominio en Internet http://www.jugarbien.es corresponde á DGOJ, e o seu contido responde o obxectivo da DGOJ de proporcionar información precisa e adecuada sobre as actividades de xogo, os principios de xogo responsable, a protección do consumidor e a prevención ou mitigación dos posibles efectos prexudiciais que poida producir o xogo sobre as persoas. Por iso, enténdese que a efectos das obrigacións de información establecidas no art. 8.1 LRJ (letras a, b e c), o uso dese logotipo e a súa ligazón é recomendable para os operadores, sen prexuízo de que poidan ampliar esa información a través doutros contidos que o operador estime oportuno incluír.