Responsabilitat dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual, electònica i de la societat de la informació

 
Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, de comunicació electrònica i de la societat de la informació, són responsables administratius de la promoció, del patrocini i de la publicitat dels jocs a què es refereix aquesta Llei quan els que els facin no tinguin títol habilitant o quan es difonguin sense disposar de l'autorització per donar-los publicitat o al marge dels límits fixats en aquesta llei o quan s'infringeixin les normes vigents en aquesta matèria.