Responsabilidade dos prestadores de servizos de comunicaciónaudiovisual. electrónica e da sociedade da información

 
Os prestadores de servizos de comunicación audiovisual, de comunicación electrónica e da sociedade da información, serán responsables administrativos da promoción, patrocinio e publicidade dos xogos aos que se refire a presente Lei cando os que os realicen carezan de título habilitante ou cando se difundan sen dispoñer da autorización para publicitar os ou á marxe dos límites fixados nesta ou infrinxindo as normas vixentes nesta materia.