Denúncies

 

La Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ) té la funció de vetllar pel compliment de la legislació estatal en matèria de joc i controlar-ne l'aplicació, i per a això disposa de les potestats d'inspeccionar i sancionar les infraccions que constati. Si disposes de proves o indicis que puguin acreditar que un fet pot suposar l'incompliment de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, tens la possibilitat de presentar una denúncia posant en coneixement d'aquesta Direcció General l'existència d'aquests fets.

 

Què és una denúncia? Torna a l'inici de la pàgina

Una denúncia és una comunicació que un jugador adreça a la DGOJ per informar sobre uns fets que poden constituir una infracció administrativa per presumpte incompliment de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, sense que es pretengui obtenir una solució, compensació o rescabalament de danys en particular.

En particular, el desenvolupament i la comercialització de joc en línia a Espanya a través d'un domini .com, o bé per una empresa que no hagi obtingut la corresponent llicència a Espanya, són conductes considerades com a “joc il·legal”, d'acord amb el que estableix la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc i, per tant, són fets denunciables.

L'Administració pot iniciar, a partir d'aquesta comunicació, una fase d'investigació i comprovació dels fets denunciats que podria suposar l'obertura d'un procediment sancionador.

L'objectiu de les investigacions, en aquest cas, és fonamentalment protegir i defensar els interessos generals i els drets de tots els jugadors, no els d'un ciutadà o conjunt de ciutadans concrets, per evitar que es tornin a produir aquestes conductes irregulars. La investigació d'una denúncia no té per objecte restablir els interessos o els drets del denunciant que s'hagin pogut veure afectats per una presumpta infracció administrativa, fins i tot encara que els fets denunciats resultin finalment sancionats.

 

Qui pot presentar una denúncia? Torna a l'inici de la pàgina

Qualsevol persona pot formular una denúncia en matèria de joc, encara que els fets i les conductes en qüestió no l'afectin directament.

L'objecte fonamental d'una denúncia és posar en coneixement de l'autoritat competent uns fets que es consideren lesius per als interessos dels jugadors, per evitar que es continuïn produint i afectin altres persones.

El denunciant no és part interessada en el procediment sancionador en què podria derivar la fase d'investigació i comprovació dels fets denunciats. Per tant, no s'hi pot personar ni pot accedir a l'expedient, ni a les actuacions prèvies que es puguin dur a terme.

 

Com denunciar? Torna a l'inici de la pàgina

Per interposar una denúncia cal presentar un escrit en el qual s’ha de fer constar:
 
 1. La identificació de la persona denunciant: nom i cognoms, document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent, telèfon de contacte, correu electrònic, etcètera..
 2. Dades personals del representant si n’hi hagués. En aquest cas, la persona que presenta la denúncia, i per tant qui la signa, ha de ser la mateixa que la prevista a l’apartat de representant.
 3. Adreça a efectes de notificació. En aplicació de l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les notificacions relacionades amb aquest procediment es practiquen per mitjans electrònics. En cas que vulgui rebre les notificacions per correu ordinari ha de confirmar les dades de l’adreça postal on vol que es practiqui la notificació.
 4. Acreditación de Representación en caso de actuar el solicitante en calidad de representante del interesado o reclamante.Acreditació de representació en cas que el sol·licitant actuï en qualitat de representant de l’interessat o reclamant.
 5. Lloc i data.
 6. Signatura del sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.
 7. Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud de denúncia.
 8. Òrgan, centre o unitat administrativa al qual es dirigeix (la DGOJ).
 9. Identificació dels presumptes responsables 
 10. Tots aquells documents o qualsevol altre tipus de prova o d’indici que permeti conèixer els fets objecte de la denúncia.

 

Vías de presentación de la denuncia:

 
a) En cas que el sol·licitant sigui una persona física que actua en condició d’interessat:
 
1. En format electrònic, a través de la seu electrònica de la DGOJ, al formulari Denúncies en matèria de joc. En aquest cas, cal que disposi d’un DNI electrònic o de qualsevol certificat electrònic emès per una autoritat de certificació acreditada per poder registrar la reclamació de forma on-line (a l’enllaç registre de sol·licituds pot consultar tota la informació referent al registre electrònic de sol·licituds i com pot obtenir un certificat digital).
 
2. En paper, mitjançant un escrit signat, que es presenta en un registre administratiu presencial o en una oficina de Correus, i dirigit a la DGOJ (c. Atocha, 3, 28012 Madrid), per a la qual cosa pot presentar un escrit de format lliure, o també pot imprimir el formulari Denúncies en matèria de joc i presentar-lo una vegada l’hagi emplenat i signat.
 
b) En cas que el sol·licitant sigui una persona física, en exercici de la seva activitat professional, actuant en representació de l’interessat:
 
En aplicació de l’article 14.2 lletra c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud s’ha de presentar en format electrònic, a través de la seu electrònica de la DGOJ, al formulari Denúncies en matèria de joc. En aquest cas, cal que disposi d’un DNI electrònic o de qualsevol certificat electrònic emès per una autoritat de certificació acreditada per poder registrar la reclamació de forma on-line (a l’enllaç registre de sol·licituds pot consultar tota la informació referent al registre electrònic de sol·licituds i com pot obtenir un certificat digital). En compliment de l’article 68.4 de la llei esmentada, la presentació d’aquesta sol·licitud presencialment comporta un requeriment d’esmena en el termini de deu dies, i s’entén com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual hagi estat esmenada mitjançant presentació electrònica.
 
Per obtenir més informació es poden consultar les PMF (preguntes més freqüents) de l'apartat corresponent d'aquest web i, en cas que se susciti algun dubte, podrà plantejar-lo a través de l'apartat de "Consultes i suggeriments en matèria de Joc” de la Seu electrònica de la DGOJ

 

Tramitació de la denúncia per l'Administració Torna a l'inici de la pàgina

Una vegada rebuda i registrada la denúncia per la Direcció General d'Ordenació del Joc, la tramitació pot seguir d'aquesta manera:

 • Els serveis d'inspecció i control duran a terme les investigacions i les actuacions prèvies que siguin procedents i iniciaran, si escau, l'expedient sancionador corresponent.
 • Si la Direcció General d'Ordenació del Joc no fora competent per conèixer dels fets suposadament constitutius d'infracció, els traslladarà a l'organisme que es considerés competent.
 • Quan els fets o conductes denunciades no poden ser provats i/o qualificats com a infracció, s'arxivarà la denúncia.
 • Tant l'obertura de l'expedient sancionador corresponent com, si escau, l'arxivament de la denúncia seran notificats al denunciant.