Marc normatiu

L'abast de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, s'estén a tota activitat d'organització, explotació i desenvolupament d'activitats de joc d'àmbit estatal feta a través de mitjans electrònics, informàtics, telemàtics i interactius en què els mitjans presencials tenen caràcter accessori, així com a l'activitat publicitària connectada amb aquesta, sempre que aquestes activitats s'adrecin a tot el territori de l'Estat, adoptant el criteri de distribució competencial establert en altres normes sectorials com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 
D'acord amb la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat, queda prohibida la publicitat, el patrocini o la promoció, sota qualsevol forma, dels jocs de sort, envit o atzar i la publicitat o la promoció dels operadors de joc quan es manqui de l'autorització corresponent per a la realització de publicitat continguda en el títol habilitant.
 
Reglamentàriament s'establiran les condicions que s'inclouran en els respectius títols habilitants de l'autorització de l'activitat publicitària i els seus límits.
 
Fins que es publiqui el Reial decret pel qual es desenvolupi l'article 7 de la Llei 13/2011, d'11 de novembre, de regulació del joc, la publicitat, el patrocini i la promoció de les activitats de joc es faran de conformitat amb el que disposa aquest article 7 de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat i la seva normativa de desenvolupament de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial i la Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.