Apostes creuades i màquines recreatives de joc en línia
19/04/2013

COMUNICACIÓ SOBRE LA REGULACIÓ DE LES APOSTES CREUADES I MÀQUINES RECREATIVES DE JOC EN LÍNIA

 

La Direcció General d'Ordenació del Joc, una vegada estudiades i analitzades les diferents argumentacions remeses durant el procés de consulta obert a aquest efecte, ha arribat a les conclusions següents:

 

 • El desenvolupament reglamentari reforçarà la lluita proactiva contra el joc il·legal, la qual cosa permetrà la disminució del mercat il·legal existent per a ambdós tipus de jocs, que és la principal font de risc per a la protecció dels drets dels participants i en particular dels més vulnerables.
   
 • La regulació d'aquests jocs en determinarà la subjecció als procediments de verificació prèvia del participant, control d'accés de menors i autoexclosos, control d'accés de persones vinculades i altres prohibicions subjectives, en relació amb els participants potencials.
   
 • La regulació suposarà una millor aplicació de les mesures incorporades a la Llei 13/2011 respecte a la lluita contra el blanqueig de capitals, la integritat dels esdeveniments, la protecció dels usuaris, el joc responsable i la resta de principis orientadors, sense que calguin modificacions addicionals.
   
 • La regulació d'ambdós tipus de joc en la modalitat en línia és perfectament compatible amb la competència efectiva al mercat del joc en conjunt.
   
 • No s'han apreciat contradiccions amb la normativa espanyola, l'objectiu de la qual és regular totes les modalitats i tipologies de joc possibles a fi d'adequar-les als seus principis. Així doncs, la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc no fa cap menció restrictiva en relació amb les màquines recreatives de joc en línia, mentre que en el cas de les apostes creuades sembla clar que la voluntat del legislador va ser incloure-les en la regulació estatal, ja que s'esmenten repetidament en la norma.

 

Com a conseqüència d'això, aquesta Direcció General considera procedent reglamentar els jocs "apostes creuades" i "màquines recreatives de joc en línia". La tramitació normativa d'ambdós tipus de joc es farà de forma consecutiva, i s'iniciarà en primer lloc la corresponent a les apostes creuades i, posteriorment, per a les màquines recreatives de joc en línia. Aquest procés comprèn, en ambdós casos, les etapes següents:

 

 • Elaboració de l'esborrany d'Ordre ministerial i memòria d'anàlisi d'impacte normatiu
 • Tràmit d'informació pública
 • Celebració de les comissions bilaterals Generalitat-Estat i Junta d'Andalusia-Estat
 • Conformitats secretaries d'Estat del MINHAP
 • Informe de la Secretaria General Tècnica del MINHAP
 • Aprovació final de l'Ordre ministerial

Temas relacionados: