Acord de corregulació

 
La Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc preveu la possibilitat que la Direcció General d'Ordenació del Joc signi acords de corregulació que coadjuvin al compliment de les obligacions que estableix la Llei, en particular, en referència a la publicitat, en els termes que es determinin reglamentàriament. Els sistemes d'autoregulació es dotaran d'òrgans independents de control per assegurar el compliment eficaç dels compromisos assumits per les empreses adherides.
 
El foment de l'autoregulació ja es plasmava en la directiva 84/450/CEE sobre publicitat enganyosa, que afirma que juntament amb els instruments administratius i judicials, "els controls voluntaris exercits per organismes autònoms per suprimir la publicitat enganyosa poden evitar el recurs a una acció administrativa o judicial i que per això s'haurien de fomentar". Més recentment, la directiva 2005/29/CE sobre pràctiques deslleials amb els consumidors preveu que els estats membres puguin fomentar el control de les pràctiques comercials deslleials per part dels responsables de codis de conducta, addicionat l'esmentat mecanisme de control als procediments administratius o judicials que s'habilitin per reprimir les pràctiques deslleials, fent-les cessar o prohibint-les.
 
De la mateixa manera, dins del sistema jurídic espanyol, la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat assenyala que les normes processals que regeixen en matèria de repressió i sanció de la publicitat il·lícita (actualment recollides en la Llei d'enjudiciament civil) s'aplicaran "sense perjudici del control voluntari de la publicitat que hi pugui haver a aquest efecte, realitzat per organismes d'autodisciplina".
 
La previsió sobre els acords d'autoregulació de la Llei 13/2011 ha estat desenvolupada reglamentàriament en la disposició addicional setena del Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la llei 13/2011, de 27 de maig, pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc, la qual, a més de contenir les previsions legals que desenvolupa, determina l'establiment d'una comissió mixta per al seguiment dels acords de corregulació, algunes causes de denúncia d'aquests i fixa l'obligació de publicar al web de la Comissió Nacional del Joc els acords d'autoregulació, així com els codis de conducta que hagi acceptat.
 

  • El 17 de novembre de 2011, la Direcció General d'Ordenació del Joc i l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial (AUTOCONTROL) signen un acord de corregulació en matèria de publicitat, patrocini i promoció de les activitats de joc.
  • El 7 de juny de 2012, la Direcció General d'Ordenació del Joc i la Subdirecció General de Continguts de la Societat de la Informació (Secretaria d'Estat de Comunicacions i per a la Societat de la Informació) i l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial (AUTOCONTROL) signen un acord per a l'establiment d'un codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc.
  • El 20 de noviembre de 2013 la Secretaría de la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego comunica a todos los miembros de la Comisión la posición final de la Dirección General de Ordenación del Juego en relación con la publicidad de los bonos y promociones de bienvenida. Documento con la posición de la Dirección General de Ordenación del Juego.
  • En la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego celebrada el día 14 de mayo de 2015 se aprueba por unanimidad el criterio interpretativo propuesto por la Dirección General de Ordenación del Juego en relación con el alcance de la Norma Ética 8 del Código de Conducta tras el otorgamiento de licencias singulares correspondientes a nuevos juegos. Documento con el criterio interpretativo.

 
Annexos de l'acord:
Annex I "representants de les empreses adherides al Codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc". Llista d'empreses.
Annex II "Codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc".