Operadors amb autorització per a la publicitat de les activitats de joc

L'operador de joc haurà de tenir el títol habilitant corresponent que l'autoritzi per al desenvolupament d'activitats de joc a través de programes emesos en mitjans audiovisuals o publicats a mitjans de comunicació o pàgines web, incloses les activitats de joc en què el mitjà per accedir a un premi consisteixi en la utilització de serveis de tarifació addicional prestats a través de trucades telefòniques o basades en la tramesa de missatges.

En les resolucions de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per les quals s'atorguen les llicències generals i singulars per al desenvolupament i explotació de les activitats de joc, consta l'autorització per al desenvolupament d'activitats publicitàries, de patrocini o promoció, en els termes i amb els límits fixats per la legislació aplicable.

En el supòsit que al títol habilitant de l'operador de joc no figuri l'autorització esmentada, aquest no estarà autoritzat per al desenvolupament d'activitats publicitàries, de patrocini o promoció de les activitats de joc. Llista d'operadors autoritzats