Càlcul del dígit de control del NIF/NIE

L'expedició dels DNI la regula el Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, que a l'article 11 indica que contindrà el número personal del document nacional d'identitat i caràcter de verificació corresponent al número d'identificació fiscal.

Per verificar el NIF d'espanyols residents majors d'edat, l'algoritme de càlcul del dígit de control és el següent:

  • Es divideix el número entre 23 i la resta se substitueix per una lletra que es determina per inspecció mitjançant la taula següent:

 

RESTA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LLETRA T R W A G M Y F P D X B

 

RESTA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
LLETRA N J Z S Q V H L C K E

 

Per exemple, si el número del DNI és 12345678, dividit entre 23 dóna de resta 14, per tant la lletra seria la Z: 12345678Z.

Els NIE d'estrangers residents a Espanya tenen una lletra (X, I, Z), set números i dígit de control.

Per calcular el dígit de control se substitueix:

  • X → 0
  • Y → 1
  • Z → 2

i s'aplica el mateix algoritme que per al NIF.