Consulta Regulacioa nous jocs
13/02/2013

COMUNICACIÓ RELATIVA A LA POSSIBLE REGULACIÓ DE NOUS JOCS

 

La Llei 13/2011, de regulació del joc, va establir les bases de la normativa dels jocs accessibles per mitjans electrònics, informàtics, telemàtics i interactius. La llei preveu la possibilitat de regulació de nous jocs, la qual té com a objectiu bàsic completar la normativa des de la perspectiva del seu sentit últim, és a dir, la protecció de l'ordre públic, lluitar contra el frau, prevenir les conductes addictives, protegir els drets dels menors i salvaguardar els drets dels participants en els jocs.

 

La Direcció General d'Ordenació del Joc ha decidit iniciar un procés d'anàlisi de la possibilitat de regulació de nous jocs fins al moment no inclosos en la nostra normativa. Com ja se sap, l'objectiu final de la regulació del joc al nostre país és protegir els usuaris i participants en els jocs, així com la societat en conjunt, dels potencials efectes adversos d'aquesta activitat.

 

En aquest sentit, l'anàlisi de la regulació d'un nou joc ha de tenir en compte els criteris bàsics següents:

  • Impedir el joc de menors.
  • Prevenir i evitar activitats delictives: Blanqueig de diners, pesca, frau en targetes, col·lusió, frau en l'esport
  • Promoure un joc just i honest
  • Proporcionar seguretat jurídica per al jugador, protecció dels fons dels jugadors, protecció de les seves dades personals
  • Promoure el joc responsable
  • Prevenció del joc il·legal

 

En concret, la DGOJ es planteja la possibilitat de regular dos nous jocs: les apostes creuades i les màquines recreatives de premi (slots). Per a això, la Direcció General obre un procés de consultes l'objectiu últim del qual és recollir informació i dades empíriques per tal de prendre una decisió final sobre si s'han de regular o no aquests jocs. Per a ambdós tipus de joc, la Direcció General està en disposició de rebre aportacions respecte als assumptes següents:

  1. La necessitat o no de la regulació d'aquest tipus de joc/s, en el marc dels objectius últims de la regulació espanyola abans esmentats. Concretament, en quina mesura la regulació o no d'aquests jocs contribuiria a aquests.
  2. En cas que es consideri que no cal regular aquests jocs, ens agradaria conèixer possibles alternatives equivalents per aconseguir els objectius regulatoris abans esmentats.
  3. En cas que es consideri que cal regular algun d'aquests jocs, una anàlisi dels costos i beneficis que en quantifiqui l'impacte, així com una avaluació dels possibles efectes directes i indirectes sobre la societat en conjunt.
  4. Exemples i evidència empírica de les millors pràctiques a escala internacional en relació amb aquest tipus de jocs.

 

En tots els casos, les aportacions enviades a aquesta Direcció General s'han de basar en evidències empíriques dels arguments exposats, i no s'ha de considerar la mera presa de posició o els judicis de valor apriorístics respecte de la matèria tractada.

 

La Direcció General d'Ordenació del Joc convida a participar en aquest procés d'informació a la indústria de joc, a les associacions d'usuaris del joc, així com a les d'afectats per l'addicció al joc, a centres de recerca sobre el joc i a entitats públiques relacionades amb el sector, i a tots aquells que desitgin contribuir a un debat obert i transparent.

 

El termini per rebre les aportacions és de 21 dies a comptar des del moment de la publicació d'aquesta comunicació a la pàgina web de la Direcció General. Posteriorment, es procedirà a analitzar-ne els resultats per un espai de 45 dies; transcorregut aquest termini, aquesta Direcció General comunicarà si es duu a terme la regulació dels jocs referits o si, al contrari, es descarta de moment.

Podeu enviar les vostres aportacions a l'adreça electrònica següent: dgoj.dgeneral@minhap.es

 

Madrid, 13 de febrer de 2013

Temas relacionados: