Nova versió Memòria anual 2012
19/07/2013
Imagen: Mercado de Juego en España 2012 por operador

S'ha publicat una nova versió de la Memòria anual 2012 que inclou una nota explicativa relativa als "ingressos tributaris". Es precisa que en aquest concepte s'inclouen les quantitats corresponents a l'impost d'activitats de joc i taxa de joc, de manera que no es comptabilitzen altres tributs com l'impost de societats.

En el cas de LAE, atesa la seva especial naturalesa jurídica, l'import dels seus "ingressos tributaris", entesos en els termes exposats, s'incrementen en les altres aportacions de naturalesa no tributària fetes al Tresor Públic. Respecte a aquestes últimes i als efectes de la comparació de les dades corresponents als anys 2011 i 2012, es posa de manifest que l'any 2011 SELAE va fer una aportació extraordinària al Tresor amb càrrec a la prima d'emissió de 1.200 milions d'euros.
 
Estudis i informes

Temas relacionados: