Nota informativa modificacions Codi de conducta
04/06/2013

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN EL CODI DE CONDUCTA SOBRE COMUNICACIONS COMERCIALS DE LES ACTIVITATS DE JOC

 

La Comissió Mixta de Seguiment del Codi de Conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc en l'àmbit de les seves funcions, entre les quals hi ha realitzar les propostes de millora i revisió del Codi que consideri oportunes, va aprovar, en la reunió del dia 12 de març de 2013, les modificacions següents del Codi de conducta referit (subratllades i en cursiva):

 

 • S'afegeix un apartat 4.2 a la Norma ètica 4
  • 4.- Principi de veracitat
  • 4.1.- Les comunicacions comercials han de ser veraces. Per tant, no han de ser susceptibles d'induir a error els destinataris, ni tampoc no han d'ometre ni silenciar dades substancials o fets rellevants si aquesta omissió és apta per induir a error els destinataris.
  • 4.2.- En els supòsits en què un anunciant diferent de l'operador hagi donat publicitat o hagi promocionat l'activitat de joc, aquest estarà obligat a informar clarament sobre aquest fet i sobre la identitat de l'operador de joc amb llicència que duu a terme l'organització i l'explotació de l'activitat de joc.

 

 • Es modifica la composició de la Comissió Mixta de Seguiment
  • 3.- Comissió Mixta de Seguiment
  • 3.1.- Es crea una Comissió Mixta de Seguiment d'aquest Codi, que estarà formada pel titular de la Direcció General Ordenació del Joc fins a la constitució efectiva de la Comissió Nacional del Joc o, en aquest cas, pel seu president –que exercirà la presidència de la Comissió–, un representant del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (o del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals), un representant del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, conc representants del sector dels operadors de joc, dos representants de la resta de cadascun dels sectors adherits al Codi (prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiva, prestadors del servei de comunicació audiovisual radiofònica, prestadors de serveis de la societat de la informació i editors de premsa) i un representant d'Autocontrol amb veu però sense vot, que exercirà les funcions de Secretaria de la Comissió.

 

 • S'afegeix un apartat 2.3.6 a la Norma d'aplicació 2
  • 2.- Control del compliment del Codi
  • 2.3.- Consulta prèvia
  • 2.3.6. Quan la sol·licitud de consulta prèvia o "copy advice" sigui realitzat per un mitjà de comunicació adherit al Codi, el Gabinet Tècnic d'Autocontrol enviarà l'informe a tots els mitjans adherits a aquest Codi, tret que, excepcionalment i per tractar-se d'una acció especial i pròpia, el mitjà sol·licitador expressament demani a Autocontrol que mantingui la confidencialitat sobre la consulta esmentada.
   A l'informe de consulta prèvia no s'ha d'esmentar el mitjà sol·licitador. De la mateixa manera, AUTOCONTROL mantindrà informada la DGOJ i la SETSI sobre els informes que emeti i en facilitarà la còpia i l'accés a les fonts documentals a fi de tenir-los en consideració als efectes de l'exercici de les seves competències.

 

D'acord amb el que disposa l'apartat 5.3 (Revisió del Codi) de les Normes d'aplicació del Codi, les modificacions abans assenyalades es van notificar el passat 19 de març a totes les empreses adherides al Codi de conducta i, per tant, van entrar en vigor les modificacions referides el dia 20 de maig.

 

Cap de les entitats adherides al Codi de conducta no ha notificat formalment el seu rebuig de les modificacions abans esmentades i la seva consegüent desvinculació del Codi, tal com es preveu en l'apartat 5.3 del Codi de conducta.

Baixar document

Temas relacionados: