Liquidación da taxa de xogo.

En relación coa liquidación da taxa pola xestión administrativa do xogo, prevista no artigo 49 da Lei 13/2011, de 27 de maio, de regulación do xogo e no marco do establecido na Orde HAP/1995/2014, de 29 de outubro, pola que se aproba o prego de bases que rexerán a convocatoria de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación de actividades de xogo da Lei 13/2011 aplicaranse os seguintes criterios:

A) No caso dun operador que na actualidade non ten ningunha licenza xeral, e solicita unha licenza xeral e X licenzas singulares, debe liquidar os feitos impoñibles dos apartados b, c e d do art. 49.2 da Lei 13/2011 polos seguintes importes (no momento da solicitude):

a. Emisión de ditames técnicos de avaliación Número de ditames: 1 Cota: 38.000 IMPORTE INGRESAR: 38.000

b. Inscrición no Rexistro Xeral de Licenzas Número de licenzas (xerais) solicitadas: 1 Cota: 2.500 IMPORTE A INGRESAR: 2.500

c. Solicitude de licenzas ou autorizacións Número de licenzas solicitadas: 1+X Cota: 10.000 IMPORTE A INGRESAR: (1+X) 10.000

B) Operador que na actualidade non ten ningunha licenza xeral, e solicita dúas licenzas xerais e X licenzas singulares, debe liquidar os feitos impoñibles dos apartados b, c e d do art. 49.2 da Lei 13/2011 polos seguintes importes (no momento da solicitude):

a. Emisión de ditames técnicos de avaliación Número de ditames: 1 Cota: 38.000 IMPORTE INGRESAR: 38.000

b. Inscrición no Rexistro Xeral de Licenzas Número de licenzas (xerais) solicitadas: 2 Cota: 2.500 IMPORTE A INGRESAR: 5.000

c. Solicitude de licenzas ou autorizacións Número de licenzas solicitadas: 2+X Cota: 10.000 IMPORTE A INGRESAR: (2+X) 10.000

C) Operador que xa conta cunha licenza xeral, e solicita agora unha licenza xeral diferente á que xa posúe e X licenzas singulares, debe liquidar os feitos impoñibles dos apartados b, c e d do art. 49.2 da Lei 13/2011 polos seguintes importes (no momento da solicitude):

a. Emisión de ditames técnicos de avaliación Número de ditames: 1 Cota: 38.000 IMPORTE INGRESAR: 38.000

b. Inscrición no Rexistro Xeral de Licenzas Número de licenzas (xerais) solicitadas: 1 Cota: 2.500 IMPORTE A INGRESAR: 2.500

c. Solicitude de licenzas ou autorizacións Número de licenzas solicitadas: 1+X Cota: 10.000 IMPORTE A INGRESAR: (1+X) 10.000

D) Operador que xa conta cunha licenza xeral e solicita X licenzas singulares vinculadas á licenza que xa posúe, debe liquidar o feito impoñible do apartado d do art. 49.2 da Lei 13/2011 polos seguintes importes (no momento da solicitude):

a. Solicitude de licenzas ou autorizacións Número de licenzas solicitadas: X Cota: 10.000 IMPORTE A INGRESAR: 10.000 X

Con independencia das liquidacións anteriores, que deben efectuarse coa solicitude das correspondentes licenzas, no momento de notificarse a Resolución de concesión de licenza provisional, requirirase ao operador de xogo correspondente, para que efectúe o ingreso da taxa do apartado c) do art. 49.2 en concepto de inscrición no Rexistro Xeral de Licenzas, por cada unha das licenzas xerais ou singulares concedidas, por un importe de 2.500 euros cada unha delas.

Por último, en relación co momento do deveño do feito impoñible previsto no apartado b) do artigo 49.2. da Lei 13/2011, este prodúcese coa solicitude de licenzas xerais en cada procedemento de convocatoria de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación de actividades de xogo da Lei 13/2011, e con independencia do número de licenzas xerais que se soliciten, de modo que:

- Se un operador xa conta cunha licenza xeral outorgada no procedemento de 2012, debe abonar a taxa relativa á emisión de ditames técnicos de avaliación se solicita agora unha nova licenza xeral.

- Se solicita unicamente unha licenza singular, non debe abonar a taxa relativa á emisión de ditames técnicos de avaliación, senón unicamente a taxa polo apartado d) do art. 49.2 da Lei 13/2011 en concepto de solicitude de licenzas ou autorizacións.