Rifas ocasionais ou de carácter esporádico

Concepto de rifa

1. Enténdese por rifa aquela modalidade de xogo consistente na adxudicación dun ou varios premios mediante a realización dun sorteo ou selección por azar, entre os adquirentes de billetes, papeletas ou outros documentos ou soportes de participación, diferenciados entre si, xa foren de carácter material, informático, telemático ou interactivo, nunha data previamente determinada, e sempre que para participar sexa preciso realizar unha achega económica.

2. O obxecto da rifa pode ser un ben moble, inmoble, semovente ou dereitos ligados a estes, sempre que non sexan premios monetarios.

Rifa de carácter ocasional ou esporádico

3. Rifa ocasional ou esporádica é aquela que non se realiza periódica ou permanentemente ou, de existir periodicidade, esta é, como mínimo, anual, polo que se dan as seguintes circunstancias:

  • Ao ter periodicidade como mínimo anual, unha mesma persoa ou entidade só pode facer, como moito, unha rifa ocasional ao ano.
  • A realización de rifas non forma parte da actividade habitual da persoa ou entidade que as organiza.

4. Polo tanto, unha rifa ocasional será aquela que se realice de forma non-periódica ou como máximo unha vez ao ano, sempre que non forme parte da actividade ordinaria da entidade ou persoa que as organiza.

Procedemento para presentar a solicitude de autorización

5. O desenvolvemento de rifas de carácter ocasional requirirá a obtención previa da correspondente autorización.

6. Está prohibida a participación en actividades de xogo aos menores de idade, tanto na compra coma na comercialización dos soportes de participación. A participación dos menores nalgunha das fases da rifa poderá constituír unha vulneración da normativa en materia de xogo, que poderá implicar a correspondente sanción administrativa.

7. As solicitudes de autorización de rifas poderán ser presentadas por persoas físicas ou xurídicas cuxa actividade habitual non consista na realización de actividades de xogo.

8. As solicitudes presentaranse a través da Sede electrónica da Dirección Xeral, mediante o trámite denominado Solicitude de Autorización de Xogo Ocasional (Rifas). No caso de solicitudes presentadas por persoas físicas, poderá optarse pola comunicación coa Administración de forma non-electrónica, mediante a presentación das súas solicitudes e da documentación adxunta no Rexistro da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, rúa Atocha, 3, 28012, Madrid, de forma presencial ou a través do correo postal.

9. Na solicitude deberán constar os datos relativos á persoa, sociedade, entidade ou asociación que solicita a rifa, o seu enderezo para os efectos de notificación e unha solicitude para realizar actividades de publicidade, promoción ou patrocinio.

10. As solicitudes deberán achegarse coa documentación acreditativa dos seguintes extremos:

  • Documentación acreditativa da personalidade do solicitante, ou da súa capacidade de representación, cando a rifa se solicite en nome de entidades, empresas ou asociacións.
  • Documentación que xustifique que quen solicita a rifa se encontra ao corrente das obrigas fiscais e de Seguridade Social.
  • Documentación xustificativa da propiedade e a dispoñibilidade do premio ou premios ofrecidos.
  • Bases da rifa, nas que deberán constar, entre outros, a descrición co necesario detalle do premio ofrecido, a súa valoración, a forma de venda e o prezo dos soportes de participación, e a data e forma do sorteo.
  • Modelo do soporte de participación.

11. Os documentos concretos que deben presentarse se encontran indicados na web da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

Réxime fiscal

12. A presentación de solicitudes de autorización de rifas ocasionais está gravada cunha Taxa pola xestión administrativa do xogo de 100 euros.

13. As persoas, físicas ou xurídicas, que realicen Rifas estarán suxeitas ao pagamento do imposto sobre actividades de xogo, e lles corresponde un tipo de gravame do 20% dos ingresos netos obtidos derivados da súa organización ou realización. Este tipo pode ser do 5% no caso de rifas declaradas benéficas ou de interese público.

14. Unha rifa poderá ser declarada de interese público cando quen a solicite sexa unha entidade inscrita e declarada de utilidade pública no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior ou nun dos rexistros semellantes das comunidades autónomas. Igualmente, valorarase a declaración dunha rifa como rifa benéfica ou de interese público cando quen a solicite sexa unha entidade sen fins lucrativos e o destino previsto para os fondos sexa unha das actividades previstas para as entidades sen fins lucrativos na Lei de incentivos fiscais ao mecenado.

15. Así mesmo, a persoa física ou xurídica que desenvolva e comercialice a rifa estará obrigada ao cumprimento das obrigas xurdidas en materia do imposto sobre a renda das persoas físicas, en concreto, en relación coa obriga de practicar a retención correspondente ao gañador do premio. No momento actual, esta retención ascende ao 19% do valor de mercado do premio ofrecido na rifa.

16. Igualmente, a persoa física ou xurídica que organice e desenvolva a rifa deberá cumprir coas súas propias obrigas fiscais como consecuencia da posible perda ou ganancia patrimonial orixinada pola propia rifa.

17. A xestión, recadación, liquidación e inspección do imposto corresponderá á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Máis información en Rifas, xogo ocasional e combinacións aleatorias con fins publicitarios