Noizbehinkako zozketak

Zozketaren kontzeptua

1. Zozketa edo ausazko hautaketa bitartez sari bat edo bat baino gehiago esleitzen den joko modalitatea da. Parte hartzen dutenek billeteak, txartelak edo parte hartzeko bestelako agiri edo euskarriak –materialak, informatikoak, telematikoak edo interaktiboak izan daitezke– eskuratzen dituzte modu berezituan. Zozketa, aurretik ezarritako data jakin batean egiten da, eta parte hartzeko ezinbesteko baldintza da diru bat ordaintzea.

2. Zozketaren xedea higigarri bat, higiezina, aziendak edo haiei lotutako eskubideak izan daitezke, baina inoiz ere ezingo da izan dirutan emandako saria.

Noizbehinkako zozketa

3. Noizbehinkako zozketa da aldiro edo etengabe burutzen dena, edo joko-operadore baten ohiko jardueraren parte dena, betiere urtebete baino gutxiagoko aldizkakotasuna duenean.

  • Gutxienez urtebeteko aldizkakotasuna izan behar duenez, pertsona edo erakunde batek berak zozketa bat egin dezake, gehienez, urtean.
  • Zozketak egitea ez da horiek antolatzen dituen pertsonaren edo erakundearen ohiko jarduera.

4. Beraz, noizbehinkako zozketa izango da aldiro egiten ez dena edo gehienez ere urtean behin egiten dena, betiere ez denean zozketa hori antolatzen duen pertsonaren edo erakundearen ohiko jarduera.

Baimen-eskabidea aurkezteko prozedura

5. Noizbehinkako zozketak egiteko, dagokion baimena lortu behar da aurretik.

6. Adingabeek debekatuta daukate joko-jardueretan parte hartzea, dela erostean dela parte hartzeko euskarriak merkaturatzean. Adingabeek zozketaren faseren batean parte hartzen badute, jokoaren araudia urra dezakete, eta administrazio-zehapen bat ekar dezake.

7. Zozketen baimen-eskabideak euren ohiko jarduera joko-jarduerak egitea ez den pertsona fisiko edo juridikoek aurkez ditzakete.

8. Eskabideak Zuzendaritza Nagusiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkez daitezke, Noizbehinkako Jokoaren (Zozketak) Baimen Eskaera izeneko izapidea erabiliz. Pertsona fisikoen eskabideetan Administrazioaren komunikazioa modu ez elektronikoan egiteko aukera egongo da, eta eskabideak eta erantsitako dokumentazioa Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren erregistroan aurkez daitezke (Atocha kalea 3, 28071 Madril), aurrez aurre edo posta arruntaren bidez.

9. Eskabidean datu hauek azaldu behar dira: zozketa eskatzen duen pertsona, sozietate, erakunde edo elkartearen izena, jakinarazpenetarako helbidea, eta publizitate, sustapen edo babesletza jarduerak burutzeko eskabidea.

10. Eskabideak ondorengo alderdiak egiaztatzen dituzten dokumentazioaz lagunduko dira:

  • Eskatzailearen nortasuna edo –zozketa erakundeen, enpresen edo elkarteen izenean eskatzen denean– ordezkatzeko ahalmena egiaztatzen duen dokumentazioa.
  • Zozketaren eskatzailea zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoan egunean dela justifikatzen duen dokumentazioa.
  • Eskaintzen den edo eskaintzen diren sariaren edo sarien jabetza eta eskuragarritasuna justifikatzen duen dokumentazioa.
  • Zozketaren oinarriak, zeinetan hauek jasoko baitira, besteak beste: eskaintzen den sariaren azalpen xehatua, parte hartzeko euskarrien saltzeko modua zein prezioa, eta zozketaren data eta hori egiteko modua.
  • Parte hartzeko euskarriaren eredua.

11. Aurkeztu behar diren dokumentu zehatzak Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren webgunean azaltzen dira.

Zerga araubidea

12. Noizbehinkako zozketak baimentzeko eskabideak aurkeztean 100 euroko tasa bat kargatzen da jokoaren kudeaketa administratiboagatik.

13. Zozketak egiten dituzten pertsonek, izan fisikoak izan juridikoak, joko-jardueren gaineko zerga ordaindu beharko dute, eta %20ko karga-tasa ezarriko zaie horiek antolatzetik edo burutzetik lortutako irabazi garbiei. Tasa %5 izan daiteke ongintzazkoak diren edo interes publikoa duten zozketentzat.

14. Zozketa bat interes publikokotzat hartuko da eskatzailea Barne Ministerioaren Elkarteen Erregistro Nazionalean edo autonomia-erkidegoen antzeko erregistroetako batean izena eman eta onura publikoko izaera aitortua zaionean. Era berean, zozketa bat ongintzazkoa edo interes publikokoa izatea baloratuko da eskatzailea irabazi asmorik gabeko erakunde bat denean eta funtsak mezenasgoaren aldeko zerga pizgarrien legean irabazi asmorik gabeko erakundeentzat aurreikusitako jardueretako baterako direnean.

15. Zozketa egiten edo merkaturatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa, halaber, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan jasotzen diren betebeharrak bete behar ditu, zehazki sariaren irabazleari atxikipena egiteko betebeharrari buruzkoa. Atxikipena, gaur-gaurkoz, zozketan eskaintzen den sariaren merkatu balioaren %19 da.

16. Zozketa antolatzen edo egiten duen pertsona fisiko edo juridikoak bere zerga-betebeharrak ere bete beharko ditu, zozketak eragin diezaiokeen ondare galera edo irabaziagatik.

17. Zerga hori kudeatu, eskatu, likidatu eta ikuskatzea Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren lana izango da.

Informazio gehiago Zozketak, noizbehinkako jokoa eta helburu publizitarioekin egindako ausazko konbinazioak atalean