Xogo online sen reserva de actividade
Aviso legal

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo facilita o acceso a información estatística relativa ao mercado online sen reserva de actividade. Os datos incluídos proceden de múltiples fontes.

1. Calidade da información

Os datos incluídos foron sometidos a controis de calidade. Sen prexuízo do anterior, nalgún caso a información pode presentar desviacións ou a propia evolución do mercado de xogo pode requirir a actualización desta.
O usuario acepta expresamente este feito e a posibilidade de existencia de desviacións sobre os datos reais na información facilitada.
A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo resérvase o dereito a realizar sen previo aviso os cambios que procedan co fin de corrixir, modificar ou actualizar o contido en calquera das súas vertentes, todo iso co obxectivo de facilitar a información do xeito máis fidedigno posible.
A utilización da información realízase por parte dos usuarios baixo a súa responsabilidade, correspondéndolles en exclusiva responder fronte a terceiros polos danos que se puidesen derivar desta.

2. Dispoñibilidade da información

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo non asume responsabilidade sobre a dispoñibilidade do servidor que soporta a información.

3. Utilización de cookies

O sitio web de acceso á información pode conter cookies ou outros medios de natureza análoga que permitan ou faciliten a navegación e que en ningún caso se utilizan para identificar a persoa física usuaria.

4. Reutilización da información

Autorízase a reutilización da información cuxa fonte orixinal sexa a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo baixo as seguintes condicións:

  • Non debe alterarse o contido da información.
  • Non debe desnaturalizarse o sentido da información.
  • Debe citarse a fonte da información.
  • Debe citarse a data da última actualización dos datos, sempre e cando estea dispoñible na fonte orixinal.
  • Non se indicará, insinuará ou suxerirá que a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo participa, apoia ou patrocina a reutilización que se leve a cabo coa información.
  • Deben conservarse inalterados os metadatos sobre a data de actualización do conxunto de datos e sobre as condicións de reutilización aplicables no seu caso.
  • A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo non será responsable do uso da información que fagan os usuarios ou axentes reutilizadores, nin será responsable de danos e/ou prexuízos provocados polo uso da información reutilizada.

A licenza de uso réxese polas leis españolas independentemente do ámbito legal do usuario. Calquera disputa que poida xurdir na interpretación deste acordo se resolverá nos tribunais españois.
Calquera dúbida ou comentario sobre o contido deste servidor debe dirixirse á Subdirección Xeral deInspección da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.
Dirección XERAL DE ORDENACIÓN DO XOGO. - R/ Atocha, 3.    28012 Madrid. Teléfono: 915714080

Data de consulta: 09/05/2017

Data de última actualización: 09/05/2017

Detalle datos do Mercado de Xogo Online

Subtitle: 
Aviso legal