Garantías

Garantías en efectivo

Información sobre a conta bancaria da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo onde pode efectuarse o depósito en efectivo das garantías dos solicitantes de licenzas de operadores de xogo (subtítulo)

Para os efectos da constitución de depósito en efectivo, en concepto de garantía vinculada a licenzas de xogo, no marco do procedemento establecido na Orde HAP/1995/2014, de 29 de outubro, pola que se aproba o prego de bases que rexerán a convocatoria de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación de actividades de xogo da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, e particularmente na Base 10 e no punto 5º da Resolución de 13 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, relativa á constitución  das garantías vinculadas ás licenzas xerais e singulares para o desenvolvemento de actividades de xogo, debe realizarse unha transferencia bancaria á conta de depósito que se identifica a continuación:

  • Entidade bancaria: BANCO DE ESPAÑA
  • Denominación da conta: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO.- DEPÓSITOS DE GARANTÍAS DE OPERADORES DE JUEGO.
  • CCC 9000-0001-20-0200009536
  • IBAN ES11 9000 0001 2002 0000 9536
  • IBAN ELECTRÓNICO ES1190000001200200009536
  • IBAN ESPBESMM