Ámbito territorial da actividade de xogo e normativa aplicable
  1. A concreción do ámbito territorial no que se vai desenvolver a actividade de xogo é fundamental en prol de determinar a normativa aplicable á devandita actividade, que pode ser esta de ámbito estatal ou autonómico.
     
  2. A actividade será de ámbito estatal cando se desenvolva en todo o territorio do Estado ou cando, de se desenvolver no territorio de varias comunidades autónomas, non se poida determinar a parte ou proporción da devandita actividade imputable a cada unha das comunidades autónomas que as realiza (por todas, vid. STC 35/2012). Nestes supostos, a normativa aplicable será a estatal.
     
  3. A actividade será de ámbito autonómico cando se desenvolva dentro dos límites territoriais dunha soa comunidade autónoma ou cando, de superar os límites territoriais da devandita comunidade, se poida determinar que parte ou proporción da actividade corresponde a cada unha das comunidades nas que se realiza a devandita actividade. Nestes supostos, a normativa aplicable será a da comunidade ou comunidades correspondentes en cada caso.